پیام حقوقی

. ماده (1 (هرکس به طور غيرمجاز به دادهها یا سيستمهای رایانهای یا مخابراتی که به وسيله تدابير امنيتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بيست ميليون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

 

 

 

. ماده (2 (هرکس به طور غيرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غيرعمومی در سيستمهای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطيسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل ميليون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

 

 

 

ماده (3 (هرکس به طور غيرمجاز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخيره شده در سيستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد: الف) دسترسی به دادههای مذکور یا تحصيل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بيست تا شصت ميليون ریال یا هر دو مجازات. ب) در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال. ج) افشا یا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بيگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره 1ـ دادههای سری دادههایی است که افشای آنها به امنيت کشور یا منافع ملی لطمه میزند. تبصره 2ـ آئيننامه نحوه تعيين و تشخيص دادههای سری و نحوه طبقهبندی و حفاظت آن ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانههای دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح تهيه و به تصویب هيئت دولت خواهد رسيد

 

 

ماده (6 (هرکس به طور غيرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بيست تا یکصد ميليون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغيير دادههای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة دادهها، ب) تغيير دادهها یا علایم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سيستم های رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة دادهها یا علایم به آنها

 

 

. ماده (8 (هر کس به طور غيرمجاز دادههای دیگری را از سيستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غيرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل ميليون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد
 
 
 
 
 
 

ماده 606قانون مجازات اسلامی : هر گاه مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات از وقوع جرایمی مثل ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری در موسسات یا سازمانهای تحت نظارت خود مطلع شده و مراتب را به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت محکوم خواهند شد.

 

ماده 604 قانون مجازات اسلامی : هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری که نوشته ها و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تاریخ به روزرسانی:
1398/08/12
تعداد بازدید:
298
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal