نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو شو_دانشكده پرستاري و ماماييمنو شو_دانشكده پرستاري و مامايي
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تست1</span>تست1
ریاست
Collapse دانشکده پرستاری و ماماییدانشکده پرستاری و مامایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ریاست</span>ریاست
ریاست دانشکده
دفتر توسعه آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونها</span>معاونها
معاونت آموزشی
معاونت پشتیبانی
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت تحقیقات و فن آوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحول اداری</span>تحول اداری
واحد رسیدگی به شکایات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرویس الکترونیکی</span>سرویس الکترونیکی
مرکز اینترنت دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
کتابخانه
مرکز اینترنت داشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرسش و پاسخ</span>پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
Collapse مگامنو دانشکده پرستاری و ماماییمگامنو دانشکده پرستاری و مامایی
حوزه ریاست
معاونتها
تحول اداری
کتابخانه
پرسش و پاسخ های متداول
Collapse مدیریت 1مدیریت 1
رئیس دانشکده
پیام ریاست
ارتباط با ما
منو ریاست
Collapse دفترتوسعهدفترتوسعه
مدیریت دفتر توسعه
کارکنان ورابطین
درباره ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی </span>برنامه درسی
Collapse پرستاریپرستاری
طرح دوره
طرح درس
لاگ بوک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مامایی</span>مامایی
طرح دوره
طرح درس
لاک بوک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتاق عمل</span>اتاق عمل
طرح دوره
طرح درس
لاگ بوک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هوشبری</span>هوشبری
طرح دوره
طرح درس
لاگ بوک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فوریتها پزشکی</span>فوریتها پزشکی
طرح دوره
طرح درس
لاگ بوک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مجازی </span>آموزش مجازی
قالب ساخت محتوای مجازی
سامانه های مجازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش اساتید</span>آموزش اساتید
کارگا هها
پاور پوینت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسته های آموزشی </span>بسته های آموزشی
کتابچه
پمفلت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها </span>آیین نامه ها
آیین نامه دانش پژوهی
آیین نامه آموزش مجازی
آیین نامه ارزشیابی
فرم ها
البوم تصاویر
تماس با ما
ارتباط با سایر دفاتر توسعه
Collapse منو آموزشمنو آموزش
معاونت آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروههای آموزشی</span>گروههای آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرستاری</span>پرستاری
درباره گروه
تاریخچه
مدیر گروه
اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقاطع تحصیلی</span>مقاطع تحصیلی
دکتری پرستاری
کارشناسی ارشد
کارشناسی پیوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مامایی</span>مامایی
مدیر گروه
اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقاطع تحصیلی</span>مقاطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هوشبری</span>هوشبری
مدیر گروه
اساتید گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقاطع تحصیلی</span>مقاطع تحصیلی
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتاق عمل</span>اتاق عمل
مدیر گروه
اساتید گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقاطع تحصیلی</span>مقاطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فوریتهای پزشکی</span>فوریتهای پزشکی
اهداف کلی و نقش رشته
مدیر گروه
اساتید
کارکنان
دانشجویان
هسته استعدادهای درخشان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز مهارتهای بالینی</span>مرکز مهارتهای بالینی
مرکز مهارتهای بالینی
فرم درخواست همکاری از مرکز مهارتهای بالینی
فرمها و آیین نامه ها
Collapse منو پشتیبانیمنو پشتیبانی
معاونت پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فن آوری اطلاعات</span>فن آوری اطلاعات
کارشناسان
مطالب آموزشی
فرم ها
پیوندهای مفید
تماس با ما
مرکز تلفن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش ضمن خدمت کارکنان</span>آموزش ضمن خدمت کارکنان
کارکنان
سامانه آموزش ضمن خدمت
دوره های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
درباره روابط عمومی
تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته نظام پیشنهادات</span>کمیته نظام پیشنهادات
آئین نامه نظام پیشنهادات
سامانه ارسال پیشنهادات
پمفلت های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری</span>امور اداری
شرح وظایف
کارکنان
فرم های اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مالی</span>امور مالی
کارکنان
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدارکات</span>تدارکات
کارکنان
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تاسیسات</span>تاسیسات
کارکنان
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انبار</span>انبار
کارکنان
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبیرخانه</span>دبیرخانه
کارکنان
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته مستندسازی</span>کمیته مستندسازی
اعضاء کمیته
فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصه و مزایده</span>مناقصه و مزایده
اگهی ها مناقصه و مزایده
Collapse معاونت تحقیقات و فن آوریمعاونت تحقیقات و فن آوری
کتابخانه
مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی
Collapse منو دانشجویی فرهنگیمنو دانشجویی فرهنگی
معاونت دانشجویی فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تشکلهای دانشجویی </span>تشکلهای دانشجویی
جامعه اسلامی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای صنفی</span>شورای صنفی
معرفی شورای صنفی
دستورالعمل اجرایی
آیین نامه شورای صنفی
بسیج
Collapse منو معاونت تحصیلات تکمیلیمنو معاونت تحصیلات تکمیلی
معاون تحصیلات تکمیلی
کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه هفتگی، دروس ارائه شده</span>برنامه هفتگی، دروس ارائه شده
نیمسال دوم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقطع کارشناسی ارشد</span>مقطع کارشناسی ارشد
آیین نامه ، فرایند و فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
آرایش دروس مقطع کارشناسی ارشد
پایان نامه
سرفصل دروس
اساتید مقطع کارشناسی ارشد
نمایندگان تحصیلات تکمیلی
برنامه کارگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقطع دکتری</span>مقطع دکتری
رسالت و عملکرد مقطع دکتری
آرایش دروس
آیین نامه - فرم های و فرایندها
پایان نامه
اساتید
سرفصل دروس
صیانت
صیانت
Collapse شکایاتشکایات
معرفی واحد
فرم شکایات
Collapse متفرقهمتفرقه
اخبار
رویدادها1
نقشه سایت
آدرس
کپی رایت
شبکه های اجتماعی
دسترسی سریع
لینک دسترسی سریع
آیتم های دسترسی سریع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">attach</span>attach
فرآیند استعدادهای درخشان
فرم استعدادهای درخشان
سرفصل دروس
آرایش دروس
فرمها
آیین نامه های آموزشی
دروس عمومی
دروس ارائه شده، برنامه هفتگی، برنامه امتحانی
سمپل اسلاید شو
سمپل اسلاید شو2-متحرک
Collapse منو کتابخانهمنو کتابخانه
صفحه اصلی
درباره ما
کتابخانه دیجیتال
گروه کتابخانه ها و تامین منابع علمی
منایع الکترونیک
ساعت کار کتابخانه
فرم سفارش مقالهکلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal