ليست مقالات چاپ شده در مجلات داخلي سال 1389

 

 

ردیف

اسامي نويسنده يا نويسندگان

عنوان مقاله

عنوان مجله

Vol. No        Page         

             

سال

1         

فرشته مرادي، مرضيه اكبرزاده، محمدحسين دباغ­منش، پيمان جعفري، محمدابراهيم پارسانژاد

بررسي شيوع سندم متابوليك در پدران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك

مجله علمي دانشگاه ع پ سمنان

ج11، ش 3

ص 230- 221

بهار 1389

2         

زهرا هاديان شيرازي، مرضيه كارگر، ميترا ادراكي، هاله قائم، نرجس پيشوا

تأثير آموزش اصول ساكشن لوله درون تراشه بر دانش و عملكرد كاركنان پرستاري بخش­هاي مراقبت ويژه نوزادان

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

دوره9، ش4 ص371- 365

زمستان 1388

(چاپ بهار 1389)

3         

فريده وزيري، فاطمه قيدر

سرانجام ليبر در زنان نولي پار مراجعه كننده در فاز نهفته به بخش زايمان مركز آموزشي درماني دكتر شريعتي بندرعباس سال 1387- 1386

فصلنامه دنا

دوره4، ش1و2

ص 40- 31

بهار و تابستان 1388

(چاپ بهار 1389)

4         

زهرا كشتكاران، فريبا قدس­بين، سعيد سلوكي، محسن رازقي، نجف زارع

تاثير آموزش خود مراقبتي بر كيفيت زندگي بيماران استئوآرتريت در مراكز توانبخشي دانشگاه ع پ شيراز

مجله دانشگاه ع پ بابل

دوره 12، ش 1 ص70- 65

فروردين ـ ارديبهشت 1389

5         

فرخنده شريف، فائزه جهان­پور، مهوش صلصالي، محمدحسين كاوه

تبيين فرايند تصميم­گيري باليني در دانشجويان پرستاري: يك مطالعه كيفي

پژوهش پرستاري

دوره 5، ش16 ص31- 21

بهار 1389

6         

نرگس علوي، مريم نعمتي، معصومه كاوياني، محمدحسين طبايي

تأثير رايحه اسطوخودوس بر شدت درك درد و سرانجام زايمان در زنان نخست­زا

ارمغان دانش

دوره15، ش1

ص 37- 30

بهار 1389

7         

Sh Khosravan, Sh Salehi, F Ahmadi, F Sharif

A Qualitative Study of the Impact of Spousal Death on Changed Parenting Practices of Iranian Single- Parent Widows

Iranian Red Crescent Medical J

Vol.12, No.4

P.388- 395

 July 2010

8         

مرضيه اكبرزاده، فرشته مرادي، محمدحسين دباغ­منش، محمدابراهيم پارسانژاد، پيمان جعفري

تعيين مقاومت به انسولين در وابستگان درجه اول بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك

ارمغان دانش

دوره15، ش1

ص86- 76

بهار 1389

9         

مرضيه اكبرزاده، بتول بنيادپور، كيوان پاك­شير، عبدالعلي محقق­زاده

عوامل واژينيت كانديدايي و علايم باليني در مراجعين به درمانگاه­هاي منتخب دانشگاه ع پ شيراز 1387

مجله علمي پژوهشي دانشگاه ع پ اراك

سال13، ش3 ص20-  12

پاييز 1389

10     

كيوان پاك­شير، مرضيه اكبرزاده، بتول بنيادپور، عبدلعلي محقق­زاده

مقايسه اثربخشي داوهاي كلوتريمازول، فلوكونازول و نيستاتين بر عليه گونه­هاي كانديداي جدا شده از واژينيت­هاي كانديدايي در محيط آزمايشگاه در شيراز 1387

مجله دانشگاه ع پ رفسنجان

دوره نهم، ش سوم ص 226- 215

پاييز 1389

11     

مسعود بحريني، مرضيه معطري، محمدحسين كاوه، فضل­اله احمدي

مقايسه صلاحيت باليني پرستاران شاغل در بيمارستان­هاي وابسته به دانشگاه ع پ شيراز و بوشهر: يك خودآزمايي

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

دوره10، ش2 ص110- 101

تابستان 1389

12     

مسعود بحريني، مرضيه معطري، محمدحسين كاوه، فضل­اله احمدي

خودارزيابي صلاحيت باليني پرستاران شاغل در يكي از بيمارستان­هاي آموزشي دانشگاه ع پ شيراز

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي جهرم

دوره هشتم، ش1، ص36- 28

بهار 1389

13     

فيروزه ميرزايي، معصومه كاوياني، پيمان جعفري

بررسي اثر رفلكسولوژي پا بر شدت درد مرحله اول و طول مدت ليبر

مجله زنان و مامايي و نازائي ايران

دوره13، ش1 ص32- 27

فروردين ـ ارديبهشت 1389

14     

فيروزه ميرزايي، معصومه كاوياني، پيمان جعفري

تأثير رفلكسولوژي بر اضطراب زنان نخست­زا 

حيات

دوره16، ش1 ص71-  65

بهار 1389

15     

نرگس علوي، مريم نعمتي، معصومه كاوياني، محمدحسين طبايي

تأثير رايحه اسطوخودوس بر شدت درك درد و سرانجام زايمان در زنان نخست­زا

ارمغان دانش

دوره15، ش1 ص37- 30

بهار 1389

16     

پرويز عضدي، فائزه جهان­پور، فرخنده شريف

مقايسه سطح مهارتهاي تفكر انتقادي در دانشجويان دانشگاه ع پ بوشهر

مجله دانشگاه يادگيري الكترونيكي (مديا)

ش 2

ص 16-  10

پاييز 1389

17     

Sakineh Gholamzadeh, Farkhondeh  Sharif, Fereshteh Dehghan Rad

Sources of occupational stress and coping strategies among nurses who are working in Admission and Emergency Department in Hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences, Iran

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

Vol.16, No.1

P.????

Winter 2011

18     

معصومه رامبد، حميد پيروي، محمدتقي ساربان، زينت محبي نوبندگاني

پيروي از رژيم غذايي و مايعات در بيماران تحت همودياليز

نشريه پرستاري ايران

دوره23، ش67 ص22- 15

دي 1389

19     

مجيد نجفي كلياني- فرخنده شريف- ناهيد جمشيدي-شهناز كريمي

درك دانشجويان از تدريس مؤثر در آموزش پرستاري:يك مطالعه كيفي

پژوهش پرستاري

دوره 5 شماره 19

15-6

زمستان 1389

20     

مهسا السادات موسوي،طاهره كشاورز، دكتر هاشم منتصري، دكتر كيوان پاكشير، دكتر مريم يزداني، دكتر نجف زارع هوشنگ افروزان

مقايسه تأثير كرم داخل واژني بره موم زنبور عسل با كرم كلوتريمازول بر نتيج درمان عفونت ها كانديدايي واژن در زنان سنين باروري

دانشكده پزشكي اصفهان

سال بيست و هشتم شماره 117

هفته اول بهمن 1389

 

 

[
2
]
دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)
ليست مقالات چاپ شده در مجلات سال 1388
 
ردیف
اسامي نويسنده يا نويسندگان
عنوان مقاله
عنوان مجله
Vol. No        Page          
             
سال
1
مرضيه اكبرزاده، مهديه زنگي­آبادي، مرضيه معطري، حميدرضا طباطبايي
آموزش در علوم پزشكي
دوره 8، ش2
ص203- 195
پاييز و زمستان 1387
(چاپ بهار 1388)
2
راحله ثابت سروستاني، مرضيه كارگر، محمدحسين كاوه، سيدحميدرضا طباطبايي
تاثير برنامه تعديل رفتار بر رفتارهاي غذايي دختران چاق نوجوان شيراز
پژوهش پرستاري
دوره 2، ش6 و 7،
ص18- 13
پاييز و زمستان 1386
(چاپ بهار 1388)
3
فريبا قدس بين، زهرا ده بزرگي، نرگس طياري
دانشور پزشكي
سال 16، ش78
ص50- 43
دي 1387
(چاپ تابستان 1388)
4
صديقه نجفي­پور، شهرزاد يكتاطلب
ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان دانشگاه ع پ جهرم و ارتباط آن با افت تحصيلي
مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم
دوره ششم، ش 2، ص37- 27
پاييز و زمستان 87 (چاپ تابستان 1388)
5
مصطفي نيكنامي، زينب مشفقي، مرجان مشفقي
بررسي تاثير پيشينه­هاي آموزشي و تجربي مديران بر سبك مديريت تعارض آنها از ديدگاه دبيران
مجله فناوري و آموزش
سال سوم، ج3، ش1، ص65- 49
پاييز 1387
(چاپ بهار 1388)
6
محبوبه شريفي، مرضيه اكبرزاده، هاشم كاكايي، سيد محمدتقي آيت­اللهي
فصلنامه دنا
دوره 2، ش4، ص75- 67
زمستان 1386
(چاپ تابستان 1388)
7
فاطمه هاشمي، نيلوفر پاسيار، صديقه دهباشي
ارتباط تماس با داروهاي شيمي درماني با اختلالات قاعدگي در كاركنان پرستاري
نشريه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه ع پ شهيد بهشتي
سال 19، ش64، ص46- 38
بهار 1388
8
مرضيه اكبرزاده، راحله مجربيان، محمدابراهيم پارسانژاد، طاهره كشاورز، نجف زارع
بررسي ميزان تحمل غير طبيعي گلوكز و مقاومت به انسولين و بروز ديابت در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي سيستيك در شهر شيراز
يافته
دوره دهم، ش4، ص42- 37
زمستان 87
(چاپ تابستان 1388)
9
شهلا نجفي دولت آباد، زينت محبي نوبندگاني، حميدرضا غفاريان شيرازي
خود ارزشيابي دندانپزشكان شهر ياسوج در زمينه ميزان رعايت اصول كنترل عفونت در سال 85- 1384
فصلنامه دنا
دوره3، ش1 و 2،
ص72- 65
بهار و تابستان87
(چاپ تابستان 1388)
10
محمدحسين خادميان، شهناز كريمي، زينت محبي
بررسي وزن و قد و برخي عوامل مرتبط در نوزادان متولد شده در مركز آموزشي درماني دكتر شريعتي شهرستان فسا 1386- 1385
فصلنامه دنا
دوره3، ش1 و 2،
ص82- 75
بهار و تابستان87
(چاپ تابستان 1388)
11
سيد سعيد نجفي، مرضيه مومن­نسب، محمدجواد طراحي
بررسي شيوع اضافه وزن و چاقي در جمعيت 64- 25 ساله شهر خرم­آباد سال 1385
مجله ديابت و ليپيد ايران
دوره8، ش 2
ص175- 167
زمستان 87
(چاپ تابستان 1388)
12
صديقه فروهري، مژگان صفري­راد، مرضيه معطري، ميترا محيط، هاله قائم
تاثير آموزش بر كيفيت زندگي زنان سنين يائسگي مراجعه كننده به درمانگاه مطهري شيراز (سال 1383)
مجله علمي دانشگاه ع پ بيرجند
دوره16، ش1
ص 44- 39
بهار 1388
13
فروغ رفيعي، معصومه رامبد، فاطمه حسيني
درك بيماران تحت درمان با همودياليز از حمايت اجتماعي
مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه ع پ تهران (حيات)
دوره 15، ش1
ص12- 5
1388
14
معصومه رامبد، فروغ رفيعي
ارتباط حمايت اجتماعي درك شده و كيفيت زندگي در بيماران تحت همودياليز
پژوهش پرستاري
دوره3، ش10و11
ص 97- 87
پاييز و زمستان 87
(چاپ تابستان 1388)
15
معصومه راميد، حميد پيروي، محمدتقي ساربان، فروغ رفيعي، فاطمه حسيني
خودكارآمدي در بيماران تحت همودياليز و عوامل وابسته به آن
نشريه دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي
سال 18، ش62
ص 34- 29
پاييز 1387
(چاپ تابستان 1388)
16
معصومه راميد، فروغ رفيعي، محمدتقي ساربان، زهرا اردوبادي­نيا، فاطمه حسيني، حمشت­اله حيدري
بررسي كيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز در بيمارستانهاي دانشگاه ع پ ايران سال 1386
افلاك
سال دوم، ش 4و5
ص 24- 19
پاييز و زمستان85
(چاپ تابستان 1388)
17
معصومه راميد، فروغ رفيعي، فاطمه حسيني
كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي
مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه ع پ تهران (حيات)
دوره14، ش2
ص61- 51
1387
(چاپ تابستان 1388)
18
بتول بنيادپور، مرضيه اكبرزاده، كيوان پاك­شير، عبدالعلي محقق­زاده
ارمغان دانش
دوره 14، ش2
ص 96- 87
تابستان 1388
19
مرضيه معطري، سميه رمضاني
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
دوره9، ش2
ص 145- 137
تابستان 1388
20
مرضيه اكبرزاده، فرخنده شريف، نجف زارع، فاطمه قدرتي
خانواده­پژوهي
سال پنجم، ش 17
ص 71- 57
بهار 1388
21
مرضيه معطري، مهين روزيطلب، مهدي صابرفيروزي، نجف زارع، سكينه غلامزاده
تاثير آموزش مبتني بر الگوي باورهاي بهداشتي بر ميزان آگاهي و مشاركت افراد در معرض خطر متوسط ابتلاء به سرطان كولوركتال
پژوهش در پزشكي
دوره 33، ش1
ص54- 47
بهار 1388
22
مهناز شفاخواه، مرضيه معطري
بررسي مراحل تغيير رژيم غذايي و نگرش به تغذيه در دانشجويان پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري ـ مامايي فاطمه(س) شيراز
پژوهش پرستاري
دوره4، ش 12و 13 ص 80- 71
بهار و تابستان 1388
23
مهين روز­طلب، مرضيه معطري، سكينه علامزاده، مهدي صابري فيروزي، نجف زارع
تاثير باورهاي بهداشتي بر مشاركت كارمندان اداري دانشگاه ع پ شيراز در برنامه­هاي غربالگري سرطان كولوركتال ـ سال 1383
گوارش
دوره 13، ش 1
ص 24- 19
بهار 1387
(چاپ شده در 1388)
24
مهين روزي­طلب، مرضيه معطري، سكينه غلام­زاده
وضعيت تمايل و موانع موجود جهت مشاركت كارمندان اداري دانشگاه ع پ شيراز در برنامه غربالگري سرطان كولوركتال سال 1383
دنا
دوره2، ش1
ص53- 45
بهار 1386
(چاپ شده در 1388)
25
نيلوفر پاسيار، سكينه غلامزاده
تاثير آموزش بر دانش و عملكرد پرستاران در رابطه با ايدز در بخش­هاي اورژانس بيمارستان­هاي وابسته به دانشگاه ع پ شيراز
پژوهش پرستاري
دوره4، ش12 و 13
ص 90- 81
بهار و تابستان 1388
26
ميترا ادراكي، معصومه رامبد، عفت­السادات مروستي، سيد حميدرضا طباطبايي
مصرف سيگار توسط والدين و خطر بروز سرطان در كودكان
پژوهش پرستاري
دوره4، ش12 و 13
ص 26- 19
بهار و تابستان 1388
27
زينب مشفقي
استاد توانمند و آموزش توانمندي
ره­آورد
ــــ
ص 17- 16
ارديبهشت 1388
28
شهلا نجفي دولت­آباد، نذير هاشمي، زينت محبي نوبندگاني، هيبت­اله صادقي، عزيزالله جعفري، اردوان نجفي دولت­آباد، محمد ذوالعدل
بررسي تأثير عصاره خوراكي آبي، الكي نعناع (درمان مكمل) بر شدت افسردگي بيماران
ارمغان دانش
دوره14، ش 3
ص90- 83
پاييز 88
29
اعظم جوكار، زينت محبي، سكينه گرمزنژاد، محبوبه شريفي
مقايسه تاثير ضدعفوني با الكل ايزوپروپيل و اتانول بر كاهش ميزان آلودگي وسايل معاينه پزشكي
فصلنامه حيات
دوره15، ش3
ص58- 52
1388
30
محمدتقي ساربان حسن­آبادي، صديقه عاصمي، ليلي بريم­نژاد، فاطمه حسيني، معصومه رامبد
بررسي تاثير تماس پوستي پياز بر احتباس حاد ادراري بيماران مرد پس از كاتتريسم قلبي
نشريه پرستاري ايران
دوره 22، ش58
ص41- 33
تير 1388
31
معصومه رامبد، فروغ رفيعي
حمايت اجتماعي درك شده در بيماران تحت همودياليز
نشريه پرستاري ايران
دوره 22، ش58
ص110- 99
تير 1388
32
شهلا نجفي دولت­آباد، نرگس كاظمي، مريم باقري، زينت محبي نوبندگاني، آسيه مباركي
عملكرد پرستاران شاغل در بيمارستان­هاي آموزشي شهر ياسوج در رعايت اصول پيشگيري از بيماري­هاي منتقله از راه خون و بررسي موانع اجرايي آن در سال 1386
فصلنامه دانشكده پرستاري مامايي و پيراپزشكي رفسنجان
سال سوم، ش اول و دوم
ص 50- 43
پائيز و زمستان 1387
(چاپ شده در زمستان 1388)
33
زهرا يزدان­پناهي، ليلا پوريزدان­پرست، سزانه حق­پناه، محبوبه حاجي­فقها
بررسي عملكرد ماماهاي شاغل در دفاتر كار در رابطه با رعايت استانداردهاي حرفه­اي و تاثير آموزش و ارزيابي مداوم بر آنها در شيراز سال 1386
مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
دوره 27، ش1
ص 35- 31
بهار 1388
34
مرضيه اكبرزاده، ليلا عليزاده، حميدرضا طباطبايي، ماني رمزي
ارتباط عوامل با تغييرات هموگلوبين خون در طول بارداري شيراز، 1385
فصلنامه طب جنوب
سال دوازدهم، ش2
ص 141- 133
پاييز 1388
35
محمد عاطفي، دكتر سيد محمدجواد مرتضوي، پريا روشان شمال، نجمه رادپي، ستاره معتضدي، مرضيه درويش، جمشيد اسلامي
تاثير پودر توري فانوس راديواكتيو و كاني­هاي زنوليت و بنتونيت بر حجم، زمان خونريزي و زمان تشكيل لخته در موش­هاي صحرايي
ارمغان دانش
دوره14،ش1 (53)
ص 23- 13
بهار 1388
36
فاطمه ولي­زاده، سيده فاطمه قاسمي، مرضيه مومن­نسب
بررسي نگرش دانش­آموزان شهر خرم­آباد نسبت به ازدواج خويشاوندي و تاثير آن بر سلامت فرزندان
يافته
دوره يازدهم، ش2
ص 66- 59
تابستان 1388
37
زهرا هاديان شيرازي، مرضيه كارگر، ميترا ادراكي، هاله قائم، نرجس پيشوا
تأثير آموزش اصول ساكشن لوله درون تراشه بر دانش و عملكرد كاركنان پرستاري بخش­هاي مراقبت ويژه نوزادان
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
دوره 9، ش 4 ص371- 365
زمستان 1388
38
مليحه پوركياني، مريم حضرتي، عباس عباس­زاده، پيمان جعفري، محمد صادقي، طاهره دژبخش، محمد محمديان­پناه
آيا نوتواني در بهبود كيفيت زندگي مبتلايان به سرطان پستان موثر است؟
فصلنامه پايش
سال نهم، ش 1
ص 68- 61
زمستان 1388
39
مرضيه حسيني، مريم حضرتي، عبدالله پورصمد
تاثير كاربرد آرامسازي بنسون بر ميزان اضطراب، علايم گوارشي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك­پذير
فصلنامه دنا
دوره3، ش1و2
ص34-23
بهار و تابستان 1387
(چاپ 1388)
40
فرزانه كاشفي، سمانه زيادلو، عليرضا فدايي، عليرضا اشرف، پيمان جعفري
بررسي تاثير فشار روي نقطه 6 طحالي بر شدت درد قاعدگي دردناك اوليه در دانشجويان ع پ بيرجند طي سالهاي 87- 1386
مجله دانشگاه ع پ ايران
دوره 16، ش63
ص111- 102
تابستان 1388
41
راضيه باقرزاده، طاهره كشاورز، دكتر فرخنده شريف، دكتر صديقه دهباشي، حميدرضا طباطبايي، محبوبه حميدي
بررسي خصوصيات جمعيت شناختي خانمهاي مواجه شده با خشونت خانگي طي بارداري
 
 
مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان
دوره16، ش2
ص12- 5
پاييز و زمستان 1387 (چاپ شده 1388)
42
فاطمه شول، عليرضا شول
گزارش يك مورد خطاي دارويي و چگونگي مواجهه­ي اخلاقي با آن
مجله اخلاق و تاريخ پزشكي
سال دوم، دوره2، ش2، ص82- 75
بهار 1388
43
آسيه مباركي، فاطمه محمودي، زينت محبي
آگاهي، نگرش و عملكرد زنان شاغل بيمارستانهاي شهر ياسوج در زمينه تست پاپ اسمير
مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان
دوره5، ش2 ص35- 29
پاييز و زمستان 1387
(چاپ پاييز 1388)
 

ليست مقالات چاپ شده در مجلات سال 1387

 

 

ردیف

اسامي نويسنده يا نويسندگان

عنوان مقاله

عنوان مجله

Vol. No        Page         

             

سال

1

Hashemi F, Shokrpour N

Nursing & midwifery student's knowledge on prayer rites for the patients in Fars Province, Southern Iran

Iranian Red Crescent Society

Vol.10

No.2

P111-114

April 2008

4

فريبا قدس­بين، مهناز شفاخواه

عوامل تسهيل كننده و بازدارنده يادگيري مهارت­هاي باليني از ديد دانشجويان پرستاري سال سوم دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)

مجله آموزش در علوم  پزشكي

دوه 7، ش 2، ص352-343

پاييز و زمستان 1386

(چاپ تير 1387)

5

مريم حضرتي، مليحه پوركياني، عباس عباس­زاده، پيمان جعفري

تاثير توانبخشي بر كيفيت زندگي زنان پس از جراحي برداشتن پستان

ارمغان دانش

دوره12، ش4، ص 89-99

زمستان 1386 (چاپ تير 1387)

6

مرضيه معطري، محمدحسين فلاح­زاده

خودارزشيابي دانشجويان سال آخر پزشكي از ميزان توانايي آنها در صلاحيت­هاي عمومي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

آموزش در علوم پزشكي

دوره 7، ش2،

ص 377-371

پاييز و زمستان 1386

(چاپ تير 1387)

8

ماندانا كريم­زاده شيرازي، اصغر رضويه، محمدحسين كاوه

ارتباط كيفيت زندگي و خودكار آمدي معلمان شاغل شهرستان شهركرد

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دوره10، ش1

ص35- 28

بهار 1387

9

محبوبه حاجي­فقها، طاهره كشاورز

مقايسه ميزان آگاهي ماماهاي شاغل در دفاتر مامايي، بيمارستان­ها و درمانگاه­هاي شيراز در سال 1386 از قوانين مجازات اسلامي مربوط به شاغلين حرفه­هاي پزشكي

مجله علمي پزشكي قانوني

دوره 14، ش1 ص21- 18

بهار 1387

10

فرخنده شريف، فريبا وداد

ارتباط ميان وضعيت سلامت روان و كيفيت زندگي در بيماران تحت درمان با همودياليز

فصلنامه پرستاري ايران

ج20، ش51

ص69- 61

پاييز 1386

(چاپ پاييز1387)

11

Z Yazdanpanahi, S Forouhari, ME Parsanezhad

Prepregnancy Body Mass Index & Gestational Weight Gain & Their Association with Some Pregnancy Outcomes

Iranian Red Crescent Society

V.10, No.4

P326-331

Oct 2008

12

صديقه منتصري، فرخنده شريف

شناسايي مشكلات جسمي، رواني و اجتماعي كودكان داراي والدين مبتلا به سرطان

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين

سال 12، ش2 (47)

ص31- 26

تابستان 1387

13

راضيه باقرزاده، طاهره كشاورز، فرخنده شريف، صديقه دهباشي، حميدرضا طباطبايي

رابطه خشونت خانگي با عوارض حاملگي، نوع زايمان و وزن زمان تولد در خانمهاي زايمان كرده بستري دربخش بعد از زايمان در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز

افق دانش

دوره 13، ش4 ص51- 58

زمستان 1386

(چاپ 1387)

14

محبوبه حاجي­فقها، طاهره كشاورز، محمدابراهيم پارسانژاد، عبدالرضا رجايي­فر

مصرف ويتامين ث و پارگي زودرس پرده­هاي جنيني

مجله زنان، مامايي و نازايي ايران

دوره 11، ش2 ص33- 39

تابستان 1387

15

مرضيه معطري، حيدرعلي عابدي

تجارب دانشجويان پرستاري در مورد بازانديشي: يك مطالعه كيفي

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

دوره 8، ش 1

ص111- 101

بهار و تابستان 1387

16

Moattari M

Views of nursing students about reflection: a qualitative study

Journal of Medical Education

V.10,N.2, V.11,N.1

P.3- 11

Winter & Spring 2007

(چاپ 1387)

17

راحله ثابت سروستاني، مرضيه كارگر، دكتر محمدحسين كاوه، حميدرضا طباطبايي

تأثير برنامه تعديل رفتار غذايي بر شاخص هاي تن سنجي نوجوانان دختر چاق

مجله بيماريهاي كودكان ايران

دوره 18

ويژه نامه 1

ص 76- 71

زمستان 1387

18

Mahin Moeini, Zahra Zare, Maryam Hazrati, Mahmood Saghaei

Effect of therapeutic touch on patients' anxiety before coronary artery bypass graft surgery

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

V.13, No.2, P.47-51

Spring 2008

19

مريم حضرتي، حميده رئيسي، كامليا ترابي­زاده، نيلوفر پاسيار

تأثير آموزش دستورالعمل­هاي استاندارد كار با داروهاي ضد نئوپلاسم بر فرايند دارو دادن در بخش­هاي شيمي درماني وابسته به دانشگاه ع پ شيراز

مجله پزشكي هرمزگان

سال دوازدهم، ش دوم، ص107- 103

تابستان 1387

20

S Forouhari, Z Yazdanpanahi, ME Parsanezhad, M Raigan-Shirazi

The Effects of Regular Exercise on Pregnancy Outcome

Iranian Red Crescent Medical Journal

V.11,No1 P57-60

Jan 2009

22

كبري عليدوستي شهركي، علي حسيني­نسب، صديقه فروهري

تاثير آموزش تغذيه تكميلي و مهارت هاي تكاملي به مادران بر روند رشد و تكامل كودكان 5 تا 7 ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شيراز 1382

مجله پژوهشي حكيم

دوره يازدهم، ش دوم، ص38- 33

تابستان 1387

23

فاطمه هاشمي

پاسخ اخلاقي به خطاي پرستاري

مجله اخلاق و تاريخ پزشكي

دوره 1، ش4،

ص43- 31

پاييز 1387

24

محبوبه حاجي­فقها، طاهره كشاورز، مرضيه اكبرزاده

ميزان آگاهي ماماهاي شاغل در بخش دولتي و غيردولتي از برخي قوانين و مقررات حرفه­اي در شيراز سال 1386

فصلنامه دنا

دوره2، ش3، ص31- 23

پاييز 1386 (چاپ زمستان1387)

25

P Shokrollahi, M Rivaz, M Robatjaze

Prevalence of risk factors of osteoporosis in post-menopausal women in Shiraz, Southern Iran

Iranian Red Crescent Medical J (IRCMJ)

Vol.10, N0.3, P.193-196

July 2008

26

مسعود بحريني، مرضيه معطري، شرافت اكابريان، كامران ميرزايي

تعيين صلاحيت باليني پرستاران شاغل در بيمارستان­هاي وابسته به دانشگاه ع پ بوشهر به روش خودارزيابي

طب جنوب

سال 11، ش1

ص 75- 69

شهريور 1387

27

رويا دوكوهكي، نسرين شريفي، شيرين رهنما، پروين آذرهوشنگ، ايران جهان­بين

ارزشيابي دانش و عملكرد دارويي دانشجويان پرستاري در پايان سال سوم به روش آسكي

فصلنامه پرستاري ايران

دوره21، ش55 ص109- 101

پاييز 1387

28

شهلا نجفي دولت­آباد، زينت محبي نوبندگاني، جانمحمد ملك­زاده 

مقايسه شدت درد ناشي از تزريق عضلاني ترامادول در دو روش Z و حباب هوا

ارمغان دانش

دوره12، ش4، ص 108- 101

زمستان 1386 (چاپ تير 1387)

29

شهلا نجفي دولت­آباد، زينت محبي نوبندگاني  

بررسي اپيدميولوژيك سكته قلبي در بيمارستان­هاي ع پ استان كهگيلويه و بويراحمد 1383

دنا

دوره2، ش1 ص70- 63

بهار 1386

(چاپ شده 1387)

30

مرضيه مومن­نسب، فريبا طرهاني، پروانه احمدي

بررسي كيفي آزمونهاي كتبي انجام شده در نيمسال اول تحصيلي 81- 80 در دانشگاه ع پ لرستان

افلاك

س2، ش2و 3 ص60- 55

بهار و تابستان 1385 (چاپ شده 1387)ليست مقالات چاپ شده در مجلات داخلي
 

  

 

ردیف

اسامينويسنده يا نويسندگان

عنوان مقاله

عنوان مجله

Vol. No        Page

 

سال

1

ليلا مصلي نژاد، شهربانو جهانميري

بررسي غم بعد از زايمان

فصل نامه دانشگاه علوم پزشكي جهرم

سال دوم شماره دو

بهار 1384

2

نسرين پور علي محمدي، شيرين رهنما

بررسي تاثير آموزش و مشاوره بر مشكلات جسمي، رواني و اجتماعي بيماران مراجعه كننده به كلينيك همودياليز بيمارستان شهيد فقيهي

مجله علمي پژوهشي صاحب امتياز خرم آباد (يافته )

 

1384

3

مرضيه كارگر

Health promoition in children with Homeopathy

مجله بيماريهاي كودكان علوم پزشكي تهران

ویژه نامه ش 1

ص 184

پاييز 1384

4

مرضيه كارگر، دكتر حبيب نوراني خجسته

تأثير سيستم سرمايش SCS با استفاده از PCCT در جلوگيري از آلوپسي

مجله پزشكي هرمزگان

سال نهم ش1

ص 23- 27

بهار 1384

5

معطري،م. زارع، كورش مصطفوي، حبيب‌اله، زارع، نجف

بررسي نتايج استفاده مجدد از سرنگهاي يكبار مصرف

 

پژوهش در پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 29 (24)

312-307

1384

6

معطري، مرضيه . سلطاني، علي. موسوي‌نسب، مسعود و زارع، نجف.

تأثير آموزش حل مسئله بر خودپنداره دانشجويان سال چهارم پرستاري

 

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 5 (2) پي در پي (14)

155-147

1384

7

خدیجه رنجبر، فرخنده شریف، طاهره دژبخش

مقایسه فراوانی و شدت افسردگی در بیماران بزرگسال دیابتی مصرف کننده قرص و انسولین

مجله پزشکی هرمزگان

(این شماره از مجله در مهر 1386 منتشر شده است)

10(4)

369-363

زمستان 1385

 

8

صديقه نجفي پور، غلامحسين شاهچراغي، محمد حسين فلاح زاده، مرضيه كارگر

افزايش فشار خون در كودكان بستري در بخش هاي ارتوپدي اطفال

مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران

دوره 5، ش2

ص97-91

زمستان 1385

(چاپ شده در سال 86)

9

محمد ذوالعدل ، فرخنده شریف ، فضل الله غفرانی پور ، انوشیروان کاظم نژاد حمید اشکانی

بررسی پدیدار شناختی تجربه های مشترک خانواده های دارای بیمار روانی

اندیشه و رفتار

سال 12

ش1

ص 67- 70

1385

10

Hazrati M, HosseiniM, Dejbkhsh T, Taghavi AR.

The effects of Benson Relaxation Therapy on Anxiety level & severity of the sympotom in patient with Irritable Bowel syndrome

فصلنامه گوارش

دوره   11

پائيز 1385

11

مريم حضرتي ، مرضيه حسيني، طاهره دژبخش، دكتر سيدعليرضا تقوي، دكتر عبدالرضا رجايي فرد

بررسي تأثير آرام‌سازي بنسون بر ميزان اضطراب و شدت علائم بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك‌پذير

مجله دانشگاه ع.پ اراك، فصلنامه ره‌آورد دانش

سال نهم، ش چهارم

زمستان 1385

12

معطري ، مرضيه، شفاخواه مهناز، لهسايي، مسعود، عباسي ، حسن، رجايي‌فرد، عبدالرضا

مقايسه عوارض پساز خارج‌سازي لوله داخل تراشه در سه حالت مختلف ليدوكايين 4 درصد براي پركردن كاف در بيماران تحت جراحي انتخابي

ارمغان دانش

11(3)

1385

13

معطري، مرضيه، مقدسي‌،مهين، موسوي‌نسب، مسعود، رضويه، اصغر

تأثير اصول آموزش باليني بر رفتارهاي مؤثر در آموزش باليني مربيان پرستاري و مامايي

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

6 (2)

1385

14

خدیجه ابدالی ، مهری شمسی ، نادر ریاض منتظر ، حمیدرضا طباطبایی

مقایسه دو روش فیکساسیون لام های خونی پاپ اسمیر به وسیله محلول کارنویز و اتیل الکل 96 درصد در نمونه های تهیه شده از درمانگاههای زنان

ارمغان دانش

44

51- 61

1385

15

نسرین گله دار، محمد حسین کاوه، ماندانا ساکی، محمدجواد طرحی

تاثیر قران بر کاهش اضطراب پیش از ازمون دانشجویان .....

ویژه نامه آموزش پزشکی

 

تابستان 1385

16

ابراهیم فلاحی ، محمد حسین کاوه

دیدگاه کارورزان رشته پزشکی دانشگاه ع پ لرستان پیرامون درس تغذیه

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

6(1)

75-82

بهار و تابستان 1385

17

زهرا عباسپور ، مهناز زرشناس

بررسی الگوی لوشیا و برخی عوامل موثر بر مدت آن

دانشکده پزشکی دانشگاه ع پ گیلان

(61) 16

100- 96

بهار 1386

18

مرضیه معطری ، شادی عبدالله زرگر، مسعود موسوی نسب، نجف زارع، پروین بیگی مروست

بررسی روایی و پایایی آزمونOSCE  در ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان سال چهارم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) – شیراز 

پژوهش در پزشکی

31- ش1

59- 55

بهار 1386

19

مرضیه معطری، پروین آذرهوشنگ، عظیمه عباسیان، قنبرعلی رئیس جلالی، عبدالرضا رجایی فر

تاثیر به کارگیری محلول دیالیز سرد بر افت فشار خون حین همودیالیز در بیماران مبتلا به مرحله آخر نارسایی کلیه

پژوهش در پزشکی

31- ش1

72- 67

بهار 1386

20

نرگس حاجی­نژادیان

کتاب درمانی

سفیدپوشان سبز

ش 24

29- 27

تابستان 1386

21

خدیجه رنجبر

نقش عوامل مضر و عادات غذایی ناسالم در شکل گیری سرطان و چگونگی پیشگیری از یروز آن

سفیدپوشان سبز

ش 23

33-28

بهار 1386

22

سيده فاطمه قاسمي، فاطمه ولي­زاده، سيد سعيد نجفي، اعظم محسن­زاده

مقايسه تأثير شير مادر و شير خشك بر درد ناشي از تزريق عضلاني نوزادان

دانشور

14 ش 68 ص 49-43

ارديبهشت 1386

23

زهرا يزدانپناه

ليلا پور يزدانپرست

The assess ment of the effectiveness of continuous evalation and education in using standard rules in midwifery offices in shiraz (2001-2002) 

Iranian Journal of medical education

8

p57-8

2002

24

F.Hashemi, Sh.Razavi, F.Sharif, MM.Shahriari

Coping Startegies used by Parents of Children with Cancer in Shiraz, Southern Iran

Iranian Red Crescent Medical Journal

9(3)

p.124-128

2007

 

25

Hashemi F, Shokpour N

Nursing & midwifery student's knowledge on prayer rites for the patients in Fars Province, Southern Iran

Iranian Red Crescent Society

Vol.10

No.2

P 111-114

April 2008

26

فريبا قدس­بين، مهناز شفاخواه

عوامل تسهيل كننده و بازدارنده يادگيري مهارت­هاي باليني از ديد دانشجويان پرستاري سال سوم دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)

مجله آموزش در علوم پزشكي

دوه 7، ش 2، ص352-343

پاييز و زمستان 1386

(چاپ تير 1387)

27

مريم حضرتي، مليحه پوركياني، عباس عباس­زاده، پيمان جعفري

تاثير توانبخشي بر كيفيت زندگي زنان پس از جراحي برداشتن پستان

ارمغان دانش

دوره12، ش4، ص 89-99

زمستان 1386 (چاپ مرداد1387)

  

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-3 8:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ