نام و نام خانوادگیمرتبه علمیگروه ایمیلرزومه
زهرا یزادان پناهیمربیماماییyazdanz@sums.ac.ir CV
فرشته دهقان رادمربیداخلی جراحی
dehghanrad@sums.ac.ir
CV
میترا سلطانیاناستادیارکودکان
mitsoltan@yahoo.com
CV
مژگان ریوازاستادیارداخلی جراحی
mrivaz@sums.ac.ir
CV
گیتی ستودهمربیروان پرستاری
setoodeh@sums.ac.ir
CV
آزاده امیریمربیاتاق عمل
Amiri_M@sums.ac.ir
CV
آذر نعمت اللهیمربیمامایی
nematolah@sums.ac.ir
CV
بهار مرشد بهبهانیمربیماماییCV
پریسا منصوریمربیداخلی جراحی
mansoorip@yahoo.com
CV
مهناز زرشناسمربیمامایی ----CV
سارا عظیمامربیماماییazimas@sums.ac.irCV
جمشید اسلامیاستادیاراتاق عملeslamij@sums.ac.irCV
زهرا کشتکاراناستادیارسلامت جامعه CV
فاطمه رحمانیاناستادیارمامایی CV
رویا دوکوهکیمربیداخلی جراحیdokoohakir@sums.ac.irCV
صدیقه فروهریمربیماماییforuharis@sums.ac.irCV
فریده وزیریمربیماماییroose&2003@yahoo.comCV
فریبا قدس بیناستادیاربهداشت جامعهghodsbin@sums.ac.irCV
محبوبه مقارئیمربیداخلی جراحیmaghareiM@sums.ac.irCV
مریم حضرتیمربیسالمندیhazratim@sums.ac.irCV
معصومه کاویانیمربیماماییkavianm@sums.ac.irCV
فاطمه ویزشفراستادیاربهداشت جامعهvizeshfarf@sums.ac.irCV
میترا ادراکیمربیکودکانEdrakim@sums.ac.irCV
سید سعید نجفیمربیداخلی جراحیnajafisa@sums.ac.irCV
مرضیه اکبرزادهمربیماماییAkbarzadm@sums.ac.irCV
زینت محبیاستادیارداخلی جراحیzmohebi@sums.ac.irCV
زهرا ملازمدانشیار داخلی جراحیmolazem@sums.ac.irCV
نسرین شریفی استادیار پرستاری کودکان
CV
هاشم رحمتیمربیداخلی جراحیrahmatyh@sums.ac.irCV
زینب مشفقیمربیماماییmoshfeghiz@sums.ac.irCV
رکسانا جان  قرباناستادیار مامایی janghorban@sums.ac.irCV
مریم شایگاناستادیارروان پرستاریM2026.shaygan@gmail.comCV
زهرا هادیان استادیار پرستاری کودکان CV
لادن زرشناساستادیارروان پرستاریzarshenas@sums.ac.irCV
زهرا خادمیاناستادیار داخلی جراحیkhademian@sums.ac.irCV
مهناز رخشاندانشیار داخلی جرحیrakhshanm@sums.ac.irCV
فاطمه قوی مربی مامایی CV
نیلوفر پاسیاراستادیار داخلی جراحیnpasyar@sums.ac.irCV
شهرزاد یکتاطلباستادیار روان پرستاریyektash@sums.ac.irCV
 سکینه غلامزاده استادیار سالمندی  gholamzs@sums.ac.irCV
 مرضیه مومن نسب دانشیارداخلی جراحی momennasab@sums.ac.ir CV
 کاملیا ترابی زادهدانشیار داخلی جراحی torabik@sums.ac.ir CV
مجید نجفی کلیانی استادیار داخلی جراحی
CV
معصومه رامبداستادیار داخلی جراحی
CV
فاطمه شیرازیاستادیار داخلی جراحی
CV

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-26 8:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ