معاون پشتيباني:

 

                 نام و نام خانوادگي : مهران حق شناس

                  مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد  مديريت

                  شماره تماس : 8-6474254  داخلي 119

 

 

    شرح وظايف معاون پشتيباني دانشكده پرستاري و مامايي

-   بررسي نيازهاي مالي ساليانه دانشكده از طريق تشكيل جلسات با معاونتهاي آموزشي ، پژوهشي ، وفرهنگي و دانشجوئي با نظارت رياست دانشكده .

- دريافت بودجه اختصاص يافته و نظارت بر هزينه آن طبق اعتبارات تخصيصي از قبيل هزينه هاي پرسنلي شامل اضافه كاري ، حق التدريس ، هزينه جـــاري ، هزينه هاي عمراني ، هزينه هاي تجهيزاتي و ...........

- نظارت بر فعاليت شركتهاي خدماتي در اختيار دانشكده و پرداخت هزينه هاي مربوطه طبق قرار داد هاي منعقده

- پيگيري و دريافت كمكهاي رفاهي از قبيل جيره هاي غير نقدي و هداياي روز پرستار ، روز كارمند و ......

- هماهنگي و تعامل با مديريت امور مالي و معاونت پشتيباني دانشگاه

- بررسي نيروي انساني مورد نياز با همكاري ساير معاونتهاي دانشكده و رياست دانشكده بر اساس چارت تشكيلاتي

- پيگيري جايگزيني نيروهاي بازنشسته هيئت علمي و يا پذيرش استخدامهاي جديد

- پيگيري افزايش نيروهاي تحت پوشش شركتهاي خدماتي متناسب با نيازها

نياز سنجي و پيگيري نيازهاي پرسنلي در حوزه پشتيباني آموزشي ، نقليه ، بخش آموزش ، بخش سمعي بصري، آزمايشگاهها ، كتابخانه ، بخش خدمات و تداركات و دبيرخانه

هماهنگي و تعامل با سلسله مراتب اداري موجود در دانشگاه شامل معاونت پشتيباني ، مديريت خدمات پشتيباني ، معاونت آموزشي ، معاونت پژوهشي ، معاونت درمان و مديريت نيروي انساني براي اداره واحد بر اساس ضوابط و قوانين موجود

-نظارت بر عملكرد بخش هاي اداري و پشتيباني آموزشي دانشكده و شركتهاي طرف قرار داد .

- تجهيز آزمايشگاههاي مربوط به رشته هاي موجود در دانشكده شامل آزمايشگاههاي مامائي ، پرستاري ، فوريتها ، اتاق عمل و آناتومي

-بررسي و نياز سنجي فضاي فيزيكي دانشكده و تغيير كاربري در صورت لزوم

-تعمير و نگهداري سالانه فضاي فيزيكي دانشكده از قبيل نقاشي ساختمانها ، آماده سازي كلاسها و تجهيزات مربوطه

-نظارت ، نگهداري و مراقبتاز فضاي سبز دانشكده ، تعمير و نگهداري تأسيسات دانشكده ( گرمايش و سرمايش )

-تجهيز بخش سمعي بصري و جايگزيني تجهيزات فرسو ده بر اساس نياز سنجي و اعتبارات موجود

- بررسي بررسي خودروهاي بخش نقليه و تعمير انها در فصل تابستان جهت استفاده در طول سال تحصيلي براي انتقال دانشجويان به محلهاي كارآموزي

- بررسي و نياز سنجي كتابخانه با همكاري ساير معاونتها و پيگيري دريافت اعتبار جهت خريد كتاب و ژورنال ها

-تجهيز و نگهداري بخش اينترنت دانشكده

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-21 8:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ