شرح وظائف

1- تهيه و تدوين صورتهاي مالي واحد و نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و تطبيق كليه پرداختها با قوانين و آئين نامه ها و مقررات حاكم بر دانشگاه و ارسال به موصع صورتهاي مالي و ساير گزارشات مديريتي مورد لزوم به امور مالي
2- هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي وحفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي
3- پيگيري و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهاي واحد
4- حفظ و شناسايي و همچنين نگهداري حساب اموال ، ماشين آلات و تجهيزات ودارائيهاي واحد
5- كنترل امضاء اسناد مالي و اوراق تعهد آور بر اساس تفويض اختيارات ابلاغي رياست محترم دانشگاه
6- اجراي كدينگ و سرفصلهاي اعلام شده امور مالي
7- اجراي عمليات ماليو تامين اعتبار كليه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغي تخصصي
8- گزارش كتبي به امور مالي در مورد تشخيص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت
9- هماهنگي با رياست دانشكده و معاون پشتيباني در اولويت بندي نيازهاي آموزشي – تاسيساتي و عمراني دانشكده
10- شركت درجلسات مربوط به بودجه بندي عملياتي دانشكده
11- همكاري در تامين مالي مناسبتهاي مختلف ( هفته سلامت ، روز معرفي دانشگاه و . . . )
12- نظارت بر امور كارپرداز ، انبار دار ، امين اموال با مشاركت معاون پشتيباني

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-21 9:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ