دستورات مربوط به مرکز تلفن کارا

blt_ico.gif]وارد برنامه ریزی شدن:
روی بوق داخلی شماره 877777 را بگیرید.

blt_ico.gif]ذخیره کردن تنظیمات:
روی بوق داخلی شماره 877778  را بگیرید.

blt_ico.gif]نحوه تنظیم ساعت:
روی بوق داخلی وارد کنید 88ساعت بصورت عددی دو رقمی و دقیقه بصورت عددی دو رقمی بطور مثال  881225 ساعت سیستم را روی ساعت 12 و 25 دقیقه تنظیم میکند.

blt_ico.gif]غیر فعال کردن اپراتور گویا:
روی بوق داخلی شماره 8740 را بگیرید.در این حالت کلمه RO  از روی مانیتور گوشی تلفن مرکز تلفن پنهان  میشود.

blt_ico.gif]فعال کردن اپراتور گویا:
روی بوق داخلی شماره 8741 را بگیرید. در این حالت کلمه RO  روی مانیتور گوشی تلفن مرکز تلفن ظاهر میشود.

blt_ico.gif]نحوه ضبط صدای اپراتور:
اپراتور گویا را غیر فعال کنید
وارد برنامه ریزی شوید-------->شماره 864 را وارد کنید ،اگر قبلا صدایی ضبط شده باشد شروع میکند به بوق ممتد زدن،صبر کنید تا بوق ممتد تمام شود پس از اتمام بوق ممتد یک بوق عادی میزند حالا 864 را بزنید و با شنیدن صدای بوق تک زنگ شروع به صحبت کنید و در پایان متن گوشی تلفن را قطع کنید.و اپراتور گویا را فعال نمایید. لازم به ذکر است که کد 400 پیغام قبلی را پاک میکند و آماده ضبط پیغام جدید میگردد.

blt_ico.gif]اختصاص اعداد تک رقمی به شماره های داخلی:
وارد برنامه ریزی شوید-->شماره 8087 را بگیرید--->شماره تک رقمی مورد نظر را بزنید-->و شماره داخلی مورد نظر را بزنید--> دکمه ستاره را 2 ثانیه نگه دارد. بطور مثال کد 8087622   یعنی ارباب رجوع با زدن شماره 6 به داخلی شماره 22 وصل میشود عدد 8087  هم که کد اصلی این عمل است
.

blt_ico.gif]باز و یا بسته کردن صفر:
وارد برنامه ریزی شوید-->کد877 را بزنید-->شماره داخلی مورد نظر راوارد کنید و پس از آن اگر میخواهید تنها داخل مرکز را بگیرند z، داخل شهر o و خارج شهر tرا بزنید .و در نهایت کد 877778 را بزنید . مثال : 877777 877 12 0 877778 مشخص میکند داخلی 12 تنها بتواند داخل مرکز را بگیرد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-20 11:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ