برنامه کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی

 عنوان کارگاهنام مدرستاریخ برگزاریساعت برگزاریمقطعمحل برگزاری
کارگاه آشنایی با سامانه نوپا و ادغام نام نویسنده در پایگاه استنادی اسکوپوسدکتر جان قربان-
الهام قبادی


1397/04/2608:00-14:00هیئت علمیدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه
کارگاه آشنایی با سامانه نوپا و ادغام نام نویسنده در پایگاه استنادی اسکوپوسدکتر جان قربان-
الهام قبادی
1397/04/3008:00-14:00هیئت علمیدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه
کارگاه آشنایی با سامانه نوپا و ادغام نام نویسنده در پایگاه استنادی اسکوپوسدکتر جان قربان-
الهام قبادی
1397/05/0111:00-14:00هیئت علمیدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه
کارگاه آشنایی با پروفایل های علمی google scholar- researcher ID- orcidدکتر جان قربان-
الهام قبادی
1396/10/3009:00-12:00هیئت علمیدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه
کارگاه آشنایی با پروفایل های علمی google scholar- researcher ID- orcidدکتر جان قربان-
الهام قبادی
1396/11/0109:00-12:00هیئت علمیدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه
کارگاه آشنایی با پروفایل های علمی google scholar- researcher ID- orcidدکتر جان قربان-
الهام قبادی
1396/11/0209:00-12:00هیئت علمیدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-18 15:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ