دانشگاه علوم پزشکی شیراز،دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)،معاونت پژوهشی،کتابخانه،آیین نامه ها 

این نامه به تصويب  هيات رئيسه دانشگاه رسيده است و از اين تاريخ تمامي آئين نامــه هاي مصوب قبلي در اين مورد كان لم يكن تلقي و غيرقابل اجراء و بي اعتبار خواهند بود.

مقدمه : هدف از تدوين اين آيين نامه توسعه خدمات اطلاع رساني و هماهنگي و يكدست سازي ارائه خدمات در كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي باشد . هر كتابخانه مي تواند با رعايت چارچوب اين آيين نامه و بر حسب نياز، آيين نامه داخلي تنظيم نمايد كه پس از تاييد معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه قابل  اجرا مي باشد.


تعاريف:

كتابخانه هاي تحت پوشش دانشگاه : منظور از كتابخانه هاي تحت پوشش تمامي كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز اعم از كتابخانه هاي دانشكده اي مراكز آموزشي درماني،  مراكز بهداشتي، معاونت فرهنگي، معاونت بهداشتي، مراكز تحقيقاتي، گروه هاي آموزشي و خوابگاه ها  مي باشد.

 

منابع كتابخانه : منظور از منابع كتابخانه، كتاب،  نشریات ادواری علمي چاپي، پايان نامه،  لوح فشرده،  مواد ديداري شنيداري مي باشد.  

 

عضويت : منظور از عضويت در كتابخانه، ارائه مدارك مورد نياز و ورود اطلاعات شخص متقاضي به نرم افزار كتابخانه اي و صدور كارت عضويت كتابخانه مي باشد . 


كادر آموزشي دانشگاه : منظور از كادر آموزشي دانشگاه كليه اعضا هيأت علمي و مربيان رسمي، پيماني و حق التدريس مي باشد . 

  

دانشجوي تحصيلات تكميلي : منظور از دانشجوي تحصيلات تكميلي، دانشجوي شاغل به تحصيل  در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد یا دكتراي تخصصي مي باشد . 

 

 

كاركنان : منظور از كاركنان كليه پرسنل رسمي ، پيماني، طرحي و قراردادي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي باشد.

 


 


فهرست


ماده يك : استفاده كنندگان

ماده دو : عضويت

ماده سه : امانت

ماده چهار: جريمه ديركرد

ماده پنج: جبران خسارت

ماده شش : تسويه حساب

ماده هفت : رعايت نظم در كتابخانه

ماده هشت : خروج غير قانوني

****

ماده یک: استفاده کنندگان

الف)  كادر آموزشي شاغل و بازنشسته دانشگاه

ب  ) دانشجويان شاغل به تحصيل

ج  ) كاركنان شاغل در دانشگاه 

د  ) مراجعان متفرقه غير وابسته به دانشگاه (دانشجويان وفارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي)

 

 

ماده دو: عضویت

1.  كادر آموزشي،دانشجويان و كاركنان دانشگاه به شرط عضويت در يكي از كتابخانه هاي مجهز به نرم افزار كتابخانه اي  و بر اساس بند 5 ماده 3 (امانت)مي توانند  از منابع كتابخانه های دانشگاه استفاده نمايند.

تبصره 1 : كادر آموزشي بازنشسته با ارائه معرفي نامه از معاونت آموزشي دانشكده و ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند . 

تبصره 2 : كادر آموزشي حق التدريسي دانشگاه ، در صورت ارائه معرفي نامه از مدير گروه مربوطه طي زمان تدريس ، مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند. 

تبصره 3 : تمامی كاركنان دانشگاه اعم از رسمی،پیمانی، طرحی، قراردادي شاغل در دانشگاه ، در صورت تکمیل فرم درخواست عضویت،  ارائه حكم كارگزيني،یک قطعه عکس و معرفي نامه معتبر مي توانند به عضويت كتابخانه واحد مربوطه درآيند. مدت عضویت افراد یاد شده از تاریخ عضویت یکسال تعیین می شود که با ارائه آخرین حکم کارگزینی مجددا به مدت یکسال قابل تمدید است.  
تبصره 4 :دانشجويان مهمان از ساير دانشگاهها  در صورت ارائه کارت دانشجویی موقت  مي توانند از امكانات كتابخانه استفاده نمايند و مدت عضویت آنها برابر مدت اعتبار کارت آنها فعال خواهد شد .  

      افراد غير وابسته به دانشگاه بر اساس شرايط زير مي توانند به عضويت كتابخانه هاي دانشگاه درآيند:

الف) كادر آموزشي و دانشجويان ساير دانشگاهها در صورت صلاحديد سرپرست كتابخانه ، با  ارائه معرفي نامه معتبر از معاونت آموزشي دانشگاه مربوطه و پرداخت حق عضويت مي توانند از امكانات همان كتابخانه در محل استفاده نمايند . 

تبصره 1 : اولويت استفاده از منابع و خدمات كتابخانه با كاربران دانشگاه مي باشد . 

تبصره 2: ارائه خدمات به دانشجويان دانشگاههاي آزاد و غير انتفاعي ممنوع مي باشد. 

ب) فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي ( پزشكان ، دندانپزشكان ، داروسازان و ... ) در صورت ارائه كارت شناسايي معتبر و پرداخت حق عضويت مي توانند از امكانات همان كتابخانه در محل استفاده نمايند .


 

ماده سه: امانت

1.  استفاده از منابع و امكانات كتابخانه منوط به عضويت در كتابخانه مي باشد و منابع صرفاً به اعضا کتابخانه  امانت داده مي شود .
2. در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گيرنده پاسخگو مي باشد . لذا امانت گيرنده موظف است منابع امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده هر گونه عيب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد . در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه مي باشد.
3. تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زير مي باشد :

 

اعضا

تعداد منبع

مدت امانت

كادر آموزشي

6 جلد

15 روز

دانشجوي تحصيلات تكميلي،دستیار تخصصی

5 جلد

10 روز

دانشجوي ساير مقاطع/کادر آموزشی بازنشسته

3 جلد

7 روز

كاركنان

2 جلد

7 روز

دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 جلد

5 روز

 


تبصره 1 : مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتي برحسب شرايط و با صلاحديد مسئول كتابخانه قابل تغيير مي باشد.

تبصره 2 : مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و يا درسي بنا به تشخيص مسئول كتابخانه و طبق خط مشي جاري كتابخانه ممكن است تغيير كند .

4. منابع زير امانت داده نمي شوند :

الف. كتابهاي مرجع

ب. نشریات ادواری لاتين چاپي

ج. پايان نامه (تهیه کپی از چکیده پایان نامه و  پرسشنامه بلامانع می باشد)

د. كتابهاي رزرو شده

تبصره 1 : كادر آموزشي در صورت نياز مي توانند حداكثر 2 تك شماره و يا يك جلد صحافي شده از نشریات ادواری را به مدت حداكثر 48 ساعت به امانت بگيرند .

تبصره 2 : دانشجويان و ساير مراجعين با ارائه كارت شناسايي معتبر و مشخصات مقاله درخواستي مي توانند از طريق فتوكپي یا پست الکترونیک به مقاله مورد نظر دست يابند .
 5. افراد در صورت عضويت در كتابخانه واحد مربوطه با رعايت شرايط زير، مي توانند از منابع ساير كتابخانه هاي دانشگاه استفاده نمايند :

الف) اولويت استفاده و امانت از منابع هر كتابخانه با اعضا همان كتابخانه مي باشد و كاربر در ابتدا موظف به تهيه منابع از واحد خود مي باشد .

ب)كتابخانه هيچگونه تعهدي نسبت به ارائه فضاي مطالعه و ساير امكانات به اعضا ساير كتابخانه ها ندارد .   

 


ماده چهار: جریمه دیرکرد

در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود ضمن اطلاع رساني به صورت ارسال پيام به پست الكترونيكي عضو، جريمه دير كرد به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:

الف) تأخير به مدت 7 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 2000 ريال جريمه محاسبه خواهد شد.

ب ) تأخير بيش از 7 روز تا 15 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 3000 ريال محاسبه خواهد شد .

ج ) تأخير بيش از 15 روز براي اولين بار اخطار و پس از 15 روز منجر به تعليق كارت عضويت براي مدت 2 ماه خواهد شد ، بديهي است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جريمه از امانت گرفتن كتاب محروم خواهد شد .

د) در صورت تكرار دير كرد بيش از سه نوبت،  امانت گيرنده به مدت يك نيمسال تحصيلي از عضويت كتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تكرار كارت عضويت فرد باطل مي شود .

 


ماده پنج: جبران خسارت

1. چنانچه امانت گيرنده منابع امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل اصل آن حداكثر ظرف مدت يك ماه مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد.

2. چنانچه منابع امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه منبع ديگري را جايگزين  نمايد. در غير اينصورت پرداخت جريمه به شرح زير خواهد بود:

 الف. كتاب و نشريات ادواري مطابق قيمت روز با  ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

 ب. درمورد كتابهاي چند جلدي يا دوره اي، چنانچه يك جلد از آن مفقود گردد و تهيه آن امكان پذير نباشد، امانت گيرنده موظف است قيمت يك دوره كامل كتاب را با نرخ روز و يا ارز آزاد (كتب لاتين)پرداخت نمايد.

3. امانت گيرنده مي بايست در اسرع وقت  نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضي اقدام نمايد و تا حصول نتيجه، كارت عضويت وي ضبط و از امانت گرفتن منابع  محروم خواهد بود.

 


 

ماده شش: تسویه حساب

1.  اعضا هيأت علمي در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، مأموريت بيش از سه ماه، فرصت مطالعاتي يا انتقال به دانشگاه ديگر بايستي با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايند .
2. دانشجويان هنگام فارغ التحصيلي ، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاه ها بايستي از كتابخانه واحد مربوطه فرم تسويه حساب دريافت نمايند .
3. واحد آموزش دانشكده ها موظف است ليست دانشجوياني كه به هر دليل محروم از تحصيل يا اخراج شده اند را به كتابخانه اعلام تا كتابخانه نسبت به تسويه حساب با دانشجو اقدام نمايد.
4.  كاركنان دانشگاه در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، انتقال به ساير دانشگاه ها يا مرخصي طولاني مدت مي بايست با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايد .


ماده هفت: رعایت نظم در کتابخانه

  بـه منظـور استفـاده هـرچـه بيشتـر از محيـط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير مي باشند:

   1. رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه

   2. خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات

   3. مطالعه بصورت انفرادي

   5. به همراه داشتن كارت عضويت كتابخانه و كارت شناسايي معتبر به هنگام ورود به كتابخانه

   6. استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيدا ممنوع است

   7. رعايت شئونات و حجاب اسلامي

 


ماده هشت: خروج غیر قانونی


هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از كتابخانه نمايد بعنوان متخلف به كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد. اين آيين نامه در هشت ماده و ده تبصره در تاريخ 25/11/88 به تصويب هايت رئيسه دانشگاه رسيده است و از اين تاريخ تمامي آيين نامه هاي مصوب قبلي در اين مورد كان لم يكن تلقي و غير قابل اجرا و بي اعتبار خواهد بود.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-27 14:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ