اساتید پرستاری
 
 

تصوير

نام و نام  خانوادگي

مرتبه  علمي

گروه

آدرس ايميل

رزومه

ميترا ادراكي

  هیات علمی مربي

اطفال

Edrakim@sums.ac.ir

c.v

دكتر نيلوفر پاسيار

استاديارهیات علمی 

داخلی - جراحی

npasyar@sums.ac.ir

c.v

دكتر كامليا ترابي زاده

استاديارهیات علمی 

داخلی - جراحی

torabik@sums.ac.ir

c.v

دكتر زهرا خادميان

استاديارهیات علمی 

فن پرستاری

khademian@sums.ac.ir

c.v

محمد حسين خادميان

 مربيهیات علمی 

داخلی - جراحی

khademianm@sums.ac.ir

c.v

رويا دوكوهكي

هیات علمی مربي

داخلی - جراحی

dokoohakir@sums.ac.ir

c.v

 

فرشته دهقان راد

مربيهیات علمی 

داخلی - جراحی

dehghanrad@sums.ac.ir

c.v

دكتر مهناز رخشان

استاديارهیات علمی 

داخلی - جراحی

rakhshanm@sums.ac.ir

c.v

 

مژگان ريواز

مربيهیات علمی 

داخلی - جراحی

mrivaz@sums.ac.ir

c.v

دكتر لادن زرشناس

استاديارهیات علمی 

روان پرستاری

zarshenas@sums.ac.ir

c.v

 

گيتي ستوده

مربيهیات علمی 

روان پرستاری

setoodeh@sums.ac.ir

c.v

 

ميترا سلطانيان

مربيهیات علمی 

اطفال

mitsoltan@yahoo.com

c.v

 

دكتر مريم شايگان

استاديارهیات علمی 

روان پرستاری

shayganm@sums.ac.ir

c.v

 

نسرين شريفي

مربيهیات علمی 

داخلی - جراحی

-------------------------

c.v

دكتر سكينه غلامزاده

استاديار

داخلی - جراحی

gholamzs@sums.ac.ir

c.v

 

فريبا قدس بين

مربيهیات علمی 

بهداشت جامعه

ghodsbin@sums.ac.ir

 c.v

 

زينت محبي

مربيهیات علمی 

داخلی - جراحی

Zmohebi@sums.ac.ir

c.v

 

محبوبه مقارئي

مربيهیات علمی 

داخلی - جراحی

maghareiM@sums.ac.ir

c.v

دكتر زهرا ملازم

دانشيارهیات علمی 

داخلی - جراحی

molazem@sums.ac.ir

c.v

 

پريسا منصوري

مربيهیات علمی 

داخلی - جراحی

mansoorip@yahoo.com

c.v

 

دكتر مرضيه مومن نسب

استاديارهیات علمی 

داخلی - جراحی

momennasab@sums.ac.ir

c.v

سيد سعيد نجفي

مربيهیات علمی 

داخلی - جراحی

najafisa@sums.ac.ir

c.v

فاطمه ويزشفر

مربيهیات علمی 

بهداشت جامعه

vizeshfarf@sums.ac.ir

c.v

 

دكتر شهرزاد يكتاطلب

 هیات علمی استاديار

روان پرستاری

yektash@sums.ac.ir

c.v

 
 
                                                       
                                                                                                    
        
   اساتید  مامایی
 

تصوير

نام و نام  خانوادگي

مرتبه  علمي

گروه

آدرس ايميل

رزومه

مرضيه اكبرزاده

مربيهیات علمی 

آموزش مامایی

Akbarzadm@sums.ac.ir

c.v

 

دكتر ركسانا جان قربان

استاديارهیات علمی 

بهداشت مادر و کودک

janghorban@sums.ac.ir

c.v

 

دکتر فاطمه رحمانیان

استادیارهیات علمی 

بهداشت باروری

Azarabadoo74@gmail.com

c.v

 

مهناز زرشناس

مربيهیات علمی 

آموزش مامایی

------------------------

c.v

 

سارا عظيما

مربيهیات علمی 

آموزش مامایی

azimas@sums.ac.ir

c.v

 

صديقه فروهري

مربيهیات علمی 

بهداشت مادر و کودک

foruharis@sums.ac.ir

c.v

 

معصومه كاوياني

مربيهیات علمی 

آموزش مامایی

kavianm@sums.ac.ir

 c.v

بهار مرشد بهبهاني

مربيهیات علمی 

بهداشت مادر و کودک

morshed_b@sums.ac.ir

c.v

 

زينب مشفقي

مربيهیات علمی 

آموزش مامایی

moshfeghiz@sums.ac.ir

c.v

 

آذر نعمت الهي

مربيهیات علمی 

بهداشت مادر و کودک

nematolah@sums.ac.ir

c.v 

 

فريده وزيري

مربيهیات علمی 

آموزش مامایی

roose&2003@yahoo.com

c.v

 

زهرا يزدان پناهي

مربيهیات علمی 

آموزش مامایی

yazdanz@sums.ac.ir

c.v  
  اساتید هوشبری
  

تصوير

نام و نام  خانوادگي

مرتبه  علمي

گروه

آدرس ايميل

رزومه

دکتر جمشید اسلامی

استادیارهیات علمی 

هوشبری

eslamij@sums.ac.ir

c.v

  
  اساتید اتاق عمل

 

تصوير

نام و نام  خانوادگي

مرتبه  علمي

گروه

آدرس ايميل

رزومه

 

آزاده امیری

مربیهیات علمی 

اتاق عمل

Amiri_M@sums.ac.ir

c.v

 
           اساتیدفوریتهای پزشکی

 

تصوير

نام و نام  خانوادگي

مرتبه  علمي

گروه

آدرس ايميل

رزومه

هاشم رحمتی

مربیهیات علمی 

فوریتهای پزشکی

rahmatyh@sums.ac.ir

 c.v

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-16 14:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ