1393

عنوان
تاريخ
محل برگزاري
ارائه دهنده
ساعت
سندا‍ژ مثانه و مراقبت ها28/3/93سالن اجتماعات 1خانم وزيري13-12
گرفتن انواع آزمايشات (خون و كشت)و مراقبت ها21/3/93سالن اجتماعات 1خانم دكتر احمدي13-12
گذاشتن لوله بيني -معدي و مراقبت ها31/2/93سالن اجتماعات 1خانم دهقاني13-12

 

1392

تاريخ
عنوان
ارائه دهنده
10/7/92
آشنايي با پانسمان و مراقبت هاي پيشرفته از زخم
خانم شيركوند از شركت دايا طب( تهران)
14/8/92
حاكميت باليني(‌سه شنبه) ساعت 4-2
آقاي باقري ارائه براي دانشجويانPHD
29/8/92
اصول حفظ الاصحه
خانم بهشتی پور( گروه اطفال)
13/9/92
Haemovigilance
خانم دكتركسرائيان( از انتقال خون)
4/10/92
آشنايي با برنامه هاي سبا و سما
خانم نیک (گروه بهداشت)
11/10/92
Chest pain Management
آقاي نجفي( گروه فوریتها)
2/11/92
Communication
خانم  قدكپور(گروه روان پرستاري)
16/11/92
رويكرد آموزش باليني
خانم سعادت( گروه فن پرستاری)

 
زمان:چهارشنبه    ساعت 13-11:30
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-10 10:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ