تاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديد:

پرستاري از مددجويان در فطرت و نهاد هر انساني وجود دارد. رهبران الهي نيز همواره به عنوان الگو به امر پرستاري به عنوان كار نيك مبادرت مي ورزيدند ، در همين راستا است كه پيامبر اكرم (ص) يك شبانه روز پرستاري از بيمار را محشور شدن با حضرت ابراهيم (ع) در روز قيامت مي داند. پرستاري علمي در ايران در سال 1294 با گشايش اولين آموزشگاه پرستاري در شهر اروميه و سپس در سال هاي 1320 تا 1338 به ترتيب   آموزشگاه هاي پرستاري شركت نفت آبادان (1320) ، هلال احمر و همدان (1327) ، تهران (1328) ، نمازي شيراز (1333) و جرجاني مشهد (1338) تاسيس شدند . از شرايط پذيرش برخي از آموزشگاه ها داشتن مدرك ديپلم كامل متوسطه بود.

در سال 1337 طبق اساسنامه آموزشگاه هاي پرستاري مصوب شوراي عالي فرهنگ ، مقرر گرديد پذيرش داوطلبان كليه آموزشگاه ها با مدرك كامل متوسطه ، دوره تحصيل سه سال و ارزش آن معادل ليسانس پرستاري محسوب گردد. برنامه تحصيلي مدارس عالي پرستاري با رعايت معيارهاي شوراي بين المللي پرستاران و سازمان بهداشت جهاني تنظيم و به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد. در اين برنامه علاوه بر دروس اختصاصي و فني ، دروس علوم رفتاري و اجتماعي نيز گنجانده شد.

در سال 1344 اولين دوره آموزش چهار ساله پرستاري با تاسيس انستيتو عالي پرستاري فيروزگر آغاز گرديد. به دنبال آن فارغ التحصيلان ساير آموزشگاه ها به منظور كسب مدرك ليسانس ، دوره تكميلي ليسانس را طي نمودند. به طوري كه در سال 1354 با تصويب دوره ليسانس پرستاري در وزارت علوم كليه مراكز آموزش عالي پرستاري موظف به ارائه دوره چهار ساله با برنامه متمركز گرديدند.

در سال 1359 با تشكيل شاخه پرستاري ستاد انقلاب فرهنگي برنامه ريزي متمركز پرستاري توسط اين شاخه با استفاده از نظرات صاحبنظران پرستاري صورت گرفت. با تشكيل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي ، در سال 1365 و ايجاد دانشكده هاي پرستاري و مامايي ، كيفيت آموزش پرستاري توسعه فراوان يافت.

در سال 1373 برنامه كارشناسي رشته پرستاري در راستاي آموزشي جامعه نگر تدوين و در سال 1374 برنامه به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيد. پس از تشكيل شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اين برنامه تحت نظارت كامل وزارت متبوع قرار گرفت.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-5 13:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ