اعضای گروه داخلی جراحی


دکتر مهناز رخشان

سمت : مسئول گروه داخلی جراحی پرستاری و عضو هیئت علمی

مرتبه :دانشیار

پست الکترونیکی:rakhshanm@sums.ac.ir

رزومه

دکتر کاملیا ترابی زاده

سمت : رئیس دانشکده و عضو هیئت علمی

مرتبه :دانشیار

پست الکترونیکی: torabik@sums.ac.ir

رزومه


پریسا منصوری

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی:mansoorip@sums.ac.ir

رزومه

دکتر نیلوفر پاسیار

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :استادیار

پست الکترونیکی:npasyar@sums.ac.ir

رزومه

دکتر زهرا ملازم

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :دانشیار

پست الکترونیکی:molazem@sums.ac.ir

رزومه

دکتر مرضیه مومن نسب

سمت : معاون تحصیلات تکمیلی و عضو هیئت علمی

مرتبه :دانشیار

پست الکترونیکی:momennasab@sums.ac.ir

رزومه

محبوبه مقارئی

سمت: عضو هیئت علمی

مرتبه: مربی

پست الکترونیکی: maghareim@sums.ac.ir

رزومه

دکتر معصومه رامبد

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :استادیار

پست الکترونیکی: rambodma@yahoo.com

رزومه

 

دکتر غضنفر رفیعی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :استادیار

پست الکترونیکی:Raf_Gh2003@yahoo.com

رزومه

دکتر زینت محبی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :استادیار

پست الکترونیکی: zmohebi@sums.ac.ir

رزومه

فرشته دهقان راد

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه: مربی

پست الکترونیکی: dehghanrad@sums.ac.ir


رزومه

فرنوش عزیزی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: farnoosh.azizi515@yahoo.com

رزومه

 

دکتر مژگان ریواز

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :استادیار

پست الکترونیکی:mrivaz@sums.ac.ir

رزومه

سیدسعید نجفی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه : مربی

پست الکترونیکی:najafisa@sums.ac.ir

رزومه

 

زهرا دهقانی

سمت
: عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: zdehghanee@sums.ac.ir

رزومه

ناهید مأکولاتی

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: makoolatin@sums.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

اعضاء گروه پرستاری کودکان و نوزادان

 دکتر میترا سلطانیان

سمت: مسئول گروه پرستاری کودکان و نوزادان و عضو هیئت علمی

مرتبه:استادیار

پست الکترونیکی: soltanian@sums.ac.ir

رزومه

دکتر زهرا هادیان

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی: zhadian@sums.ac.ir

رزومه

 میترا ادراکی

سمت : مدیر گروه پرستاری و عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: Edrakim@sums.ac.ir

رزومه

 

مریم پران

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی:

رزومه

دکتر ندا جمالی مقدم

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :استادیار

پست الکترونیکی: jamalin@sums.ac.ir

رزومه

شهپر باقری

 سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: shbagheri@sums.ac.ir

رزومه 

 

اعضاء گروه فن پرستاری

 دکتر آزیتا جابری

سمت: مسئول گروه فن پرستاری و عضو هیئت علمی

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی: a_jaberi@sums.ac.ir

رزومه

 

دکتر فاطمه شیرازی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی: shirazifa@sums.ac.ir

رزومه

 

دکتر زهرا خادمیان

 سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :استادیار

پست الکترونیکی: khademian@sums.ac.ir

رزومه 

 

اعضاء گروه روانپرستاري

گیتی ستوده

سمت: مسئول گروه روانپرستاری و عضو هیئت علمی

مرتبه:مربی

پست الکترونیکی: setoodeh@sums.ac.ir

رزومه

دکتر لادن زرشناس

سمت : مسئول دفتر توسعه و عضو هیئت علمی

مرتبه:دانشیار

پست الکترونیکی: zarshenas@sums.ac.ir

رزومه

دکتر مریم شایگان

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه : استادیار

پست الکترونیکی: shayganm@sums.ac.ir

رزومه

دکتر شهرزاد یکتاطلب

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :دانشیار

پست الکترونیکی: yektash@sums.ac.ir

رزومه

 

پوران توکلی

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: ptavakoli@sums.ac.ir

رزومه

 

 

 

اعضاء گروه بهداشت

 

دکتر زهرا کشتکاران

سمت: مسئول گروه بهداشت و عضو هیئت علمی

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی: zkeshtkar@sums.ac.ir

رزومه

دکتر فاطمه ویزشفر

سمت : معاون آموزشی دانشکده و عضو هیئت علمی

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی: vizeshfarf@sums.ac.ir

رزومه

فریبا قدس بین

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه : استادیار

پست الکترونیکی:ghodsbin@sums.ac.ir

رزومه

 

آزاده پاک نیت

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: Pakniat_a@sums.ac.ir

رزومه

سرور جوانمردی 

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: soror.javanmardi@yahoo.com

رزومه

نرجس نیک

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: nikn@sums.ac.ir

رزومه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-20 14:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ