اعضای گروه زنان و داخلی جراحی

 akbarzadeh.jpg

مرضیه اکبرزاده

سمت: مسئول گروه زنان و داخلی جراحی و عضو هیئت علمی

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی: Akbarzadm@sums.ac.ir

رزومه

دکتر فاطمه رحمانیان

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی: frahmanian@sums.ac.ir

رزومه

فریده وزیری

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: vazirif@sums.ac.ir

رزومه

سارا عظیما

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: azimas@sums.ac.ir

رزومه

لیلا کارگرفرد

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی:leilakargarfard@gmail.com

رزومه

 

 

 

 

اعضای گروه بهداشت باروری

زهرا رجائی

سمت: مسئول گروه بهداشت باروری و عضو غیر هیئت علمی 

مرتبه: مربی

پست الکترونیکی:

رزومه

دکتر رکسانا جان قربان

سمت : معاون پژوهشی دانشکده و عضو هیئت علمی

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی: janghorban@sums.ac.ir

رزومه

دکتر مهناز زرشناس

سمت : مدیر گروه مامایی و عضو هیئت علمی

مرتبه :استادیار

پست الکترونیکی: mzarshenas@sums.ac.ir

رزومه

 

دکتر صدیقه فروهری

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: foruharis@sums.ac.ir

رزومه

بهار مرشد بهبهانی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: morshed_b@sums.ac.ir

رزومه

منیره طوسی

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی:

رزومه

فاطمه قیدر

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: gheidarf@sums.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

اعضای گروه بارداری زایمان

زینب مشفقی

سمت: مسئول گروه بارداری و زایمان و عضو هیئت علمی

مرتبه: مربی

پست الکترونیکی: moshfeghiz@sums.ac.ir

رزومه

دکتر پروین یدالهی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی: p_yadolahi@sums.ac.ir

رزومه

زهره سجادیان

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی:

رزومه

آذر نعمت الهی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: nematolah@sums.ac.ir

رزومه

 

مینا طاهری

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: taherimi@sums.ac.ir

رزومه

فاطمه قوی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: ghavi.fatemeh@yahoo.com

رزومه

زهرا یزدان پناهی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: yazdanz@sums.ac.ir

رزومه

سارا ستوده

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: setodehs@gmail.com

رزومه

 

زهرا رستگاری

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی:

رزومه

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 14:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ