الف) جدول دروس عمومي كارشناسي پيوسته رشته هوشبري

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعات دروس

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

1

دو درس از دروس مباني نظري اسلام

4

68

-

68

-

2

يك درس از دروس اخلاق اسلامي

2

34

-

34

-

3

يك درس ار دروس انقلاب اسلامي

2

34

-

34

-

4

يك درس از دروس تاريخ  تمدن اسلامي

2

34

-

34

-

5

يك درس از دروس آشنايي با منابع اسلامي

2

34

-

34

-

6

ادبيان فارسي

3

51

-

51

-

7

زبان انگليسي عمومي

3

51

-

51

-

8

تربيت بدني (1)

1

-

34

34

-

9

تربيت بدني (2)

1

-

34

34

8

10

جمعيت و تنظيم خانواده

2

34

-

34

-

جمع

22

 

 

 

 

تذكر1 : گذراندن اين دروس مطابق عناوين دروس عمومي معارف اسلامي مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ( جدول زير است)

 

 تذكر2:كليه دروس بخش زبان در دانشگاه علوم پزشكي شيراز شامل ( زبان پيش دانشگاهي 3 واحد، زبان عمومي 1 4واحد، زبان عمومي 2 4 واحد) مي باشد.

 

دروس عمومي معارف اسلامي

گرايش

كد درس

عنوان درس

واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

1- مباني نظري اسلام

011

012

013

014

انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد )

انديشه اسلامي2 (نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

-

-

-

-

34

34

34

34

2- اخلاق اسلامي

021

022

023

024

فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)

اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )

آيين زندگي (اخلاق كاربردي)

عرقان عملي در اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

-

-

-

-

34

34

34

34

3- تاريخ و تمدن‌

اسلامي

031

032

 

033

انقلاب اسلامي ايران

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

انديشه سياسي امام خميني (ره)

2

2

 

2

34

34

 

34

-

-

 

-

34

34

 

34

4- آشنايي با منابع اسلامي

041

042

043

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

تاريخ تحليلي صدر اسلام

تاريخ امامت

2

2

2

34

34

34

-

-

-

34

34

34

5-آشنايي با منابع اسلامي

051

052

تفسير موضوعي قرآن

تفسير موضوعي نهج البلاغي

2

2

34

34

-

-

34

34

جمع

32

 

 

 

 


 

ب) جدول دروس پايه ، اختصاصي و كارآموزي دوره كارشناسي پيوسته رشته هوشبري

كد درس

نام درس

واحد

ساعت

دروس

پيش نياز

نظري

عملي

كارآموزي

جمع

01

آناتومي (1)

2

26

17

-

43

-

02

آناتومي (2)

2

26

17

-

43

01

03

فيزيولوژي (1)

2

34

-

-

34

-

04

فيزيولوژي (2)

2

34

-

-

34

03

05

فيزيك هوشبري

2

34

-

-

34

-

06

ميكروب شناسي و استريليزاسيون

2

26

17

-

43

-

07

بيوشيمي

1

17

-

-

17

-

08

ايمونولوژي

1

17

-

-

17

-

09

روانشناسي

2

34

-

-

34

-

10

واژه شناسي پزشكي

2

34

-

-

34

-

11

كاربرد رايانه

3

34

34

-

68

-

12

آمار زيستي و روش تحقيق

3

43

17

-

60

-

13

نشانه شناسي و معاينات باليني

2

26

17

-

43

04 و 02

14

اصول پايه داروشناسي

3

51

-

-

51

03

15

اصول كمك هاي اوليه

2

26

17

-

43

04 و 02

16

اصول پرستاري و كار در اتاق عمل

2

26

17

-

43

-

17

فيزيوپاتولوژي

4

68

-

-

68

13 ، 02 ، 04 و 14

18

خون شناسي و انتقال خون

2

34

-

-

34

04

19

فوريتهاي پزشكي

2

26

17

-

43

17 و 15

20

زبان تخصصي

3

51

-

-

51

10 و زبان انگليسي عمومي

21

مديريت در بيهوشي

1

17

-

-

17

-

22

اصول بيهوشي

3

51

-

-

51

05، 03، 01و 16

23

روش بيهوشي (1) *

4

68

-

-

68

22، همزمان با 34

24

روش بيهوشي (2) *

4

68

-

-

68

23، همزمان با 35

25

روش بيهوشي (3) *

4

68

-

-

68

24، همزمان با 36

26

مراقبتهاي پس از بيهوشي

2

34

-

-

34

25

27

اصول مراقبتهاي ويژه

3

51

-

-

51

17

28

اصول و روشهاي اداره درد

2

34

-

-

34

22

29

آشنايي با بيماريهاي داخلي و جراحي

3

51

-

-

51

17

30

داروشناسي اختصاصي

3

51

-

-

51

14

31

اخلاق حرفه اي در هوشبري

1

17

-

-

17

-

32

كارآموزي پرستاري

2

-

-

102

102

16 و 06

33

كارآموزي (1)

4

-

-

204

204

22

34

كارآموزي (2)

4

-

-

204

204

33  همزمان با 24

              


 

 

35

كارآموزي (3)

4

-

-

204

204

34 و هزمان با 24

36

كارآموزي (4)

4

-

-

204

204

35 و همزمان با 25

جمع

92

 

 

 

 

 

توضيحات :

نظر به لزوم آموزش باليني در دروس تخصصي روش بيهوشي، دانشجو بايستي همراه اين دروس كارآموزي هاي 2 ، 3 و4 را در بيمارستانهاي آموزشي زير نظر اعضاء هيئت علمي بگذراند و در پايان هر يك از كارآموزي ها از مهارتهاي آموخته شده، آزمون بصورت عملي و شفاهي بعمل خواهد آمد

 

ج) جدول كارآموزي در عرصه دوره كارشناسي پيوسته رشته هوشبري

كد درس

نام درس

واحد

ساعت

كارآموزي

جمع

37

كارآموزي در عرصه (1)

8

408

408

38

كارآموزي در عرصه (2)

8

408

408

جمع

16

 

توضيحات :

                                                                                                                              

  

چرخش هاي كارآموزي در عرصه

(1) به شرح زير مي باشد :

 

    - كارآموزي در عرصه بيهوشي

(204 ساعت )

 

     - كارآموزي در عرصهPACU 

(102ساعت)

 

     - كارآموزي در عرصه ICU

(102ساعت)

 

 

 

-    كارآموزي در عرصه بيهوشي                                              (204 ساعت )

 

-    كارآموزي در عرصه اورژانس                                                (102 ساعت)

 

-    كارآموزي در عرصه سرويس درد                                           (102 ساعت)

 

 

چرخش هاي كارآموزي در عرصه                                                (2) به شرح زير مي باشد :
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-12 12:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ