اعضای گروه هوشبری

سید ابراهیم مناقب

سمت: مسئول گروه هوشبری

مرتبه: مربی

پست الکترونیکی: eb_ma@yahoo.com

رزومه

دکتر جمشید اسلامی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی: eslamij@sums.ac.ir

رزومه

علیرضا مویدی

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: ideyaom@yahoo.com

رزومه

امیرحسین یوسفی نیا

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی:ah.yousefinya@yahoo.com

رزومه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-9 10:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ