**********************************************************

 

1- مشخصات فردي :

نام و نام خانوادگي : زهره مكي آبادي 

      تلفن محل كار: 3-6279131              

      محل كار: (دانشكده / بخش / گروه) پرستاري و مامايي حضرت فاطمه – گروه بهداشت

  پست الكترونيكي :Z- Makiabadi@yahoo.com

  آدرس پستي(محل كار) : شيراز- فلكه نمازي- دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س)- گروه بهداشت

 

2- تحصيلات

عنوان  (درجه)

رشته

مؤسسه

تاريخ اخذ مدرك

معادل ليسانس

پرستاري

آموزشگاه پرستاري نمازي

1356

ليسانس تكميلي

پرستاري

دانشكده پرستاري دانشگاه تهران

1368

فوق ليسانس پرستاري

آموزش پرستاري بهداشت جامعه

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س) شيراز

1370

 

3- سوابق استخدامي

عنوان

نام مؤسسه

از تاريخ

تا تاريخ

مربي

آموزشگاه پرستاري نمازي

1/7/1356

1/7/57

پرستار

بيمارستان شهيد فقيهي

1/7/57

1/7/70

مربي عضو هيئت علمي

 

دانشكده بهداشت- دانشكده پرستاري و مامائي

1/7/70

تاكنون

 

 

 

 

 

 

4- سوابق فعاليتهاي اجرائي

 

سمت و نوع فعاليت

محل

مدت

از                         تا

با ابلاغ از طرف

سرپرستار و سوپروايزر

بيمارستان شهيد فقيهي

1/7/57

1/7/66

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

رئيس دانشكده پرستاري و مامائي رفسنجان

دانشكده پرستاري و مامائي رفسنجان

1/7/66

1/11/67

دانشگاه علوم پزشكي كرمان (مأمور خدمت از شيراز)

مدير گروه بهداشت عمومي دانشكده بهداشت

دانشكده بهداشت

1/7/74

1/11/76

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

مشاور معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1/7/83

تاكنون

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 

5- سوابق خدمات آموزشي

 

الف) دروس تدريس شده :

عنوان دروس تدريس شده

نوع درس

رشته

مقطع تحصيلي

مؤسسه محل تدريس

مدت

از             تا

بهداشت مادر و كودك- بهداشت سالمندان- بيماريهاي شايع كودكان

تئوري

بهداشت خانواده

كارداني

دانشكده بهداشت

1/7/70

1/11/76

 بهداشت مدارس- واكسيناسيون- كليات پزشكي

تئوري

بهداشت عمومي

كارشناسي

دانشكده بهداشت

1/7/70

1/11/76

بهداشت 1و 2و 3

تئوري

پزشكي

دكتراي حرفه اي

بصورت تيمي در دانشكده هاي پزشكي فسا و جهرم

1/7/70

1/11/76

تنظيم خانواده

تئوري

بهداشت عمومي

دكتراي حرفه اي- كارشناسي ارشد- كارشناسي

كليه دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1/11/76

تاكنون

پرستاري بهداشت جامعه 1و 2 و 3

تئوري

پرستاري

كارشناسي

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س)

1/11/76

تاكنون

پرستاري بهداشت جامعه 1و 2

تئوري و عملي

پرستاري

كارشناسي ارشد

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س)

1/11/76

تاكنون

كارآموزي و كار ورزي بهداشت

عملي

پرستاري

كارشناسي

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س)

1/11/76

تاكنون

 

      

             ب) برنامه ريزي و تدريس در كارگاههاي آموزشي

 

عنوان كارگاه

نوع مشاركت

محل برگزاري

تاريخ

از                      تا

تدريس( موضوع آن)

برنامه ريزي / اجرا

بررسي و شناخت خانواده بر اساس تئوري نيومن

ü

ü

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س)

1/7/80

هر 2 ماه يكبار تاكنون

پيشگيري از زايمانهاي زودرس- بهداشت باروري

ü

ü

مركز بهداشت استان

معاونت بهداشتي دانشگاه

1/11/78

هر سه ماه يكبار تاكنون

پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني

ü

 

مركز بهداشت استان- كميته پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني

1/11/78

ـــــ

 

6- سوابق فعاليتهاي پژوهشي

الف) طرحهاي پژوهشي  مصوب پايان يافته :

عنوان طرح

سازمان مطبوع

نوع مشاركت

اسامي افراد

شماره طرح

تاريخ اتمام

مجري

همكار

مشاور

بررسي تأثير ادغام برنامة پيشگيري از زايمانهاي زودرس در خدمات بهداشتي مادران

علوم پزشكي شيراز

ü

 

 

زهره مكي آبادي- دكتر حسن جولايي- دكتر عبدالرضا رجائي فرد

596-77

29/9/78

بررسي عوامل خطر انتقال اسهال در كودكان 4 ماهه تا پنج ساله

علوم پزشكي شيراز

ü

 

 

آقاي رستم بهادري

339-76

1/4/77

بررسي انگيزه و نگرش مديران و معاونين و دبيران دبيرستانهاي شيراز در مورد ارائه آموزش تنظيم خانواده

علوم پزشكي شيراز

ü

 

 

خانم آذر خاكسار

334-76

28/5/77

بررسي تأثير ادغام خدمات بهداشت رواني در سيستم مراقبتهاي بهداشتي اوليه

علوم پزشكي شيراز

 

ü

 

خانم دكتر فرخنده شريف

951-76

27/4/80

بررسي تأثير تجويز مكملهاي روي ويتامين A بر رشد جسماني و ميزان بروز عفونتهاي حاد تنفسي و اسهال در كودكان زير پنج سال

علوم پزشكي شيراز

ü

 

 

دكتر حسن جولائي

دكتر عبدالرضا رجائي فرد

خانم ايران جهان بين

1321-80

7/9/84

بررسي ميزان تأثيرگذاري بازهاي تصويري در انتقال پيامهاي بهداشتي تغذيه اي بر دانش آموزان مقطع ابتدائي

علوم پزشكي شيراز

ü

 

 

خانم

 ايران جهان بين

از مجموعه طرحهاي امنيت غذا و تغذيه مربوط به مركز بهداشت استان

1/7/80

بررسي منابع حمايتي و تنش زاي جسمي رواني اجتماعي زنان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر شيراز

علوم پزشكي شيراز

ü

 

 

خانم

 ايران جهان بين

از مجموعه طرحهاي امنيت غذا و تغذيه مربوط به مركز بهداشت استان

1/11/83

بررسي نقش مراقبتهاي قبل از بارداري بر غربالگري، تشخيص و كاهش عوامل خطر و بهبود نتايج باروري بر غربالگري، تشخيص و كاهش عوامل خطر و بهبود نتايج بارداري درمادران تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شيراز

علوم پزشكي شيراز

ü

 

 

خانم

ايران جهان بين

2754-84

 

 

 

ب) طرحهاي پژوهشي پايان يافته غير مصوب :

عنوان طرح

نوع مشاركت

اسامي افراد

تاريخ اتمام

مجري

همكار

مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) انتشارات  

1- چاپ مقاله در مجلات

 

اسامي نويسنده يا نويسندگان

عنوان مقاله

عنوان مجله

Vol. No        Page

 

سال

آذر خاكسار- زهره مكي آبادي

بررسي نگرش و انگيزه اولياء آموزشي دبيرستانهاي شيراز در زمينه مسائل مربوط به كنترل جمعيت

نشريه انجمن تنظيم خانواده

سال چهارم- شماره سيزدهم

بهار 1378

زهره مكي آبادي

پرستاري و بهداشت

فصلنامه علمي پژوهشي دانشجو و پژوهش

سال ششم شمارة سوم و چهارم

پائيز و زمستان 77

زهره مكي آبادي

ارائه مراقبتهاي اوليه بهداشتي توسط پرستاران

بهداشت جهان

سال پانزدهم- شمارة اول و دوم پياپي 41

1381

 

 

 

 

2- تأليف كتاب

 

اسامي نويسنده يا  نويسندگان

تأليف (گردآوري)

سال

عنوان كتاب

ناشر

نفر چندم

فصل يا فصول ارائه شده توسط فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ترجمه كتاب

اسامي مترجم يا مترجمين

سال

عنوان كتاب

نفر چندم

فصل يا فصول ترجمه شده توسط فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


د) هدايت پايان‌نامه‌هاي تحصيلي:

استاد راهنما

 

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

رشته

مقطع

دانشكده

تاريخ دفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

عنوان

نام دانشجو

رشته

مقطع

دانشكده

تاريخ دفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه) ارائه مقاله در كنفرانس‌ها و سمينارها، داخلي و خارجي :

 

عنوان مقاله

 

عنوان كنفرانس

يا همايش

 

محل برگزاري

نام شهر / كشور

 

تاريخ ارائه

بررسي تأثير آموزش در پيشگيري از تولد نوزادان نارس

پنجمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيائي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1371

بررسي نظرات كاركنان متأهل دانشگاه علوم پزشكي شيراز دربارة تنظيم خانواده بروش عقيم سازي

ششمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيائي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1372

بررسي عوامل خطر انتقال اسهال در كودكان 4 ماهه تا 5 ساله بستري در بخشهاي داخلي اطفال بيمارستانهاي نمازي و شهيد دستغيب شيراز

يازدهمين كنگره پزشكي جغرافيائي شيراز

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1377

تعيين خطر نسبي عوامل مؤثر در زايمان زودرس و آموزش مادران جهت حذف اين عوامل

يازدهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيائي شيراز

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1377

بررسي عوامل خطر مؤثر در افزايش مدت زمان ابتلا به اسهال كودكان 4 ماهه تا 5 ساله بستري د ر بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

سمينار سراسري مراقبت از بيمار مبتلا به بيماريهاي عفوني شيراز

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1379

ملاحظات اخلاقي و رعايت حقوق مراجع در مشاوره

دومين همايش پرستاري باليني شيراز

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1379

داروها و نحوة استفاده صحيح از آنها

سمينار آموزش مداوم پزشكي

استان فارس- شيراز

1378

بهره گيري از فرآيند مشاوره در پرستاري

سمينار مشاوره پرستاري

شيراز

1379

بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به اختلالات متابوليكي مراجعه كننده به كلينيكهاي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مورد نحوة مصرف و عوارض داروها

همايش سراسري فرهنگ مصرف دارو و غذا

ساري

1379

فرهنگ تغذيه و ايمني

همايش سراسري فرهنگ مصرف دارو و غذا

ساري

1379

روزه و سم زدائي بدن

اولين همايش سراسري پرستاري و مامائي غدد درون ريز

تهران

1380

موازين اخلاقي در تجويز داروها

چهاردهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيائي و پانزدهمين كنگره فيزيولوژي و فارموكولوژي

شيراز

1380

اخلاق و حقوق در پرستاري

همايش سراسري اخلاق پرستاري

شيراز

1380

اصول اوليه در تجويز داروها

كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي

تهران

1380

بررسي نگرش دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مورد ضرورت تغيير آموزش سنتي به آموزش جامعه نگر

همايش سراسري تحول در ارائه خدمات پرستاري و مامائي

اصفهان

1380

بررسي تأثير ادغام پيشگيري از زايمانهاي زودرس در خدمات بهداشتي مادران تحت پوشش شبكه بهداشتي درماني شيراز

همايش بهداشت باروري

تهران

1379

غلبه بر بيماريهاي مزمن بدون استفاده از تيغ جراحي و دارو

همايش آموزش و مراقبت در مبتلايان به بيماريهاي مزمن

مشهد

1380

اصول اخلاقي و قانوني در فرآيند آموزش

همايش سراسري اخلاق و حقوق در پرستاري

شيراز

1380

تب خونريزي دهنده كنگو و مراقبتهاي پرستاري

سمينار سراسري مراقبت پرستاري از بيماران مبتلا به اختلالات خوني

لارستان

1380

آيا در معرض خطر ابتلا به هپاتيت B هستيد؟

سمينار سراسري مراقبت پرستاري از بيماران مبتلا به اختلالات خوني

لارستان

1380

نقش پرستاران در بهبود كيفيت زندگي سالمندان

سمينار سراسري سلامت، پرستار و جامعه

آبادان

1382

تأثير خشونت و استرس ناشي از ان بر سلامت و بهداشت جامعه

ششمين سمينار سراسري دانشكده پرستاري و مامائي بيماريهاي ناشي از استرس

شيراز

1383

كنترل استرس به روشهاي مختلف در بيماران ديابتي نوع اول

ششمني سمينار بيماريهاي ناشي از استرس

شيراز

1383

كمردرد ناشي از استرس

ششمين سمينار دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س)

شيراز

1383

اپيدميولوژي بيماريهاي كليوي و فشارخون

هفدهمين كنگره پزشكي جغرافيائي

شيراز

1383

بحران خشونت در سالمندان

همايش سراسري سالمندي و پزشكي سالمندان

اصفهان

1383

تأثير بازيهاي آموزشي در انتقال مفاهيم تغذيه اي به دانش آموزان مقطع ابتدائي شهر شيراز

كنگره ملي تغذيه ايران

رشت

1381

بررسي نقش كلينيكهاي مشاوره سالمندان به كيفيت زندگي آنان

سمينار ملي كيفيت زندگي

دانشگاه شاهد تهران

1383

بررسي عوامل تنش زاي جسمي- روحي و اجتماعي زنان

سمينار سلامت زنان سنندج دانشكده پرستاري و مامائي

سنندج

1384

مداخلات پرستاران بهداشت جامعه در سطوح مختلف پيشگيري از سرطان

پنجمين همايش هماتولوژي - آنكولوژي

شيراز

1384

بررسي تأثير برقراري ارتباط مؤثر با بيماران مبتلا به سرطان بر كيفيت خدمات پرستاري

پنجمين همايش هماتولوژي - آنكولوژي

شيراز

1384

Health games & Nutritional concepts as new procedure to increase Elementary school knowledge.

دومين كنگره بين المللي بهداشت آسيا

سنگاپور

1384

 

 

و) نوآوري ، اكتشاف، اختراع

عنوان

نوع كار

محل ارائه يا اجرا

مرجع تأييد كننده

اسامي همكاران

تاريخ ارائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7) مقام‌هاي كسب شده استاني / كشوري/ بين‌المللي

رتبه يا مقام كسب شده

سطح

زمينه كار

نام جشنواره

محل اعطا

تاريخ كسب مقام

استان

كشور

بين‌المللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- توسعه فردي

الف) شركت در دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي داخلي و خارجي (فلوشيپ)

رديف

عنوان دوره

مدت دوره

محل و سازمان برگزار كننده

عنوان گواهي يا مدرك

تاريخ اتمام دوره يا دريافت مدرك

1

دورة بازآموزي شوك و فرايند مراقبت پرستاري

ا روزه

بخش آموزش پزشكي

 

1377

2

برنامة آموزش مداوم سرطان پيشگيري و كنترل و مراقبتهاي مربوطه

ا روزه

بخش آموزش پزشكي

 

1380

3

برنامة خدمات پزشكي در حوادث غيرمترقبه

ا روزه

بخش آموزش پزشكي

 

1383

4

برناة داروها و نحوة صحيح استفاده از آنها

ا روزه

بخش آموزش پزشكي

 

1378

5

برنامة آشنائي با درمان بروش هميوپاتي

ا روزه

دانشكده پزشكي

 

1384

 

 

ب) شركت در كارگاه‌هاي آموزشي

 

رديف

عنوان كارگاه

محل برگزاري

تاريخ

از                             تا

1

كارگاه آموزش پرستاري و مامائي جامعه نگر

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1376

2

كارگاه روش تحقيق

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1376

3

كارگاه سنجش و اندازه گيري

دانشكده بهداشت

1375

4

كارگاه پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني

كميته كنترل عفونت

1377

5

كارگاه مقاله نويسي

بخش آموزش پزشكي

1380

6

كارگاه برنامه ريزي آموزشي شمارة (1)

بخش آموزش پزشكي

1380

7

كارگاه روش تدريس (2)

بخش آموزش پزشكي

1380

8

كارگاه ارزشيابي (3)

بخش آموزش پزشكي

1380

9

كارگاه بررسي وضعيت سلامت مددجو

دانشكده پرستاري و مامائي

1381

10

كارگاه آموزشي PBL

دانشكده پرستاري و مامائي

1380

11

كارگاه آموزش باليني

دانشكده پرستاري و مامائي

1383

 

9- عضويت در كميته‌ها و انجمن‌ها و مجامع علمي

 

نام انجمن يا كميته

سازمان متبوع

شهر / كشور

از تاريخ      تا تاريخ

كميته استاني پيشگيري از زايمانهاي زودرس (بهداشت باروري)

معاونت بهداشتي

شيراز-ايران

1377

تاكنون

كميته پايان نامة دانشكده پرستاري و مامائي

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س)

شيراز-ايران

1380

1381

كميته آموزشي دانشكده بهداشت

دانشكده بهداشت

شيراز-ايران

1374

1376

كميته علمي اجرائي سمينار سراسري سلامت زنان

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س)

شيراز-ايران

1379

ـــ

كميته  علمي اجرائي سمينار چاقي و بيماريهاي مرتبط با آن

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س)

شيراز-ايران

1385

ـــ

                       

 

 

عناوين ايراد سخنراني در برنامه هاي آموزش مداوم :

 

 

 

-         (ﻫ

 كارگاهها :

الف) اجرا يا تدريس در كارگاه

رديف

عنوان كارگاه

 

موضوع تدريس شده

عضويت در كميته برنامه‌ريزي

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

از                     تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-4-31 10:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ